Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις. 


Αρθρο 1 - Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Οχημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της χώρας συνιστώνται ένα ή περισσότερα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (Μ.Κ.Ε.). Τα Μ.Κ.Ε. είναι αρμόδια για τον έλεγχο της νομιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και των εκπομπών καυσαερίων των οχημάτων, ελληνικών και αλλοδαπών, που κυκλοφορούν στη χώρα, τον έλεγχο νομιμότητας της διενέργειας μεταφοράς με αυτά, καθώς και για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

2. Τα Μ.Κ.Ε. αποτελούνται από:

α) Δύο (2) εκπροσώπους της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ή Κ.Τ.Ε.Ο. της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ένας από τους οποίους είναι τεχνικός,

β) ένα (1) όργανο του Τμήματος Τροχαίας ή της υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα Τροχαίας ή ένα όργανο του Λιμενικού Σώματος, εφόσον ο έλεγχος διενεργείται σε περιοχή αρμοδιότητας του,

γ) έναν (1) υπάλληλο άλλης Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Επικεφαλής του Μ.Κ.Ε. ορίζεται ένας από τους εκπροσώπους της περ. α'.

3. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη που εκδίδεται κάθε έτος μετά από πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιών, καθορίζεται ο αριθμός των Μ.Κ.Ε., καθώς και ονομαστικός πίνακας υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών που μπορούν να συμμετέχουν στα Μ.Κ.Ε..

4. Με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συγκροτείται κάθε φορά το Μ.Κ.Ε. από υπαλλήλους που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω ονομαστικό πίνακα.

5. Ο έλεγχος ασκείται σε κάθε σημείο της περιοχής αρμοδιότητας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ακόμη και στους λιμένες και πλησίον των συνοριακών σταθμών, καθόλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, ακόμη και τις αργίες. Η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων γίνεται επιτόπου, και μετά από ακρόαση του οδηγού του οχήματος, συντάσσεται σχετική έκθεση.

6. Η διαδικασία ακινητοποίησης του οχήματος και αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας (πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας) γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος.

7. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία πραγματοποίησης των ελέγχων από τα Μ.Κ.Ε., ο τρόπος διαπίστωσης και επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, η διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίμων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

8. Στις περιπτώσεις που η παράβαση επισύρει την ποινή του διοικητικού προστίμου, μέτρο για την εξασφάλιση της καταβολής του, αποτελεί η επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος. Η καταλογιστική πράξη επιβολής του προστίμου επέχει θέση στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, κατά τη διάρκεια του οποίου απαγορεύεται η έξοδος του οχήματος από τη χώρα. Τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος επιστρέφονται στο νόμιμο κάτοχο τους από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, αφού εξοφληθεί το πρόστιμο. Η άσκηση προσφυγής κατά της πράξης επιβολής προστίμου, ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, δεν αναστέλλει την εκτέλεση της.

9. Τα έσοδα από την είσπραξη των προστίμων που επιβάλλονται από τα Μ.Κ.Ε. περιέρχονται στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και εξοπλισμού των Μ.Κ.Ε. ή των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.). Το υπόλοιπο ποσοστό τριάντα τοις εκατό περιέρχεται ως δημόσιο έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

10. Στα μέλη του Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου, ανεξάρτητα από την ιδιότητα τους, καταβάλλεται ως αποζημίωση το ποσό των εβδομήντα (70.00) ευρώ για κάθε ημέρα ελέγχου. Το ποσό αυτό προέρχεται από τις πιστώσεις της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών το ανωτέρω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανά διετία.

Αρθρο 2 - Αρχές ελέγχου φορτηγών οχημάτων

Ο έλεγχος της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για την κυκλοφορία των ελληνικών και αλλοδαπών φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης και τις διενεργούμενες με αυτά μεταφορές, καθώς και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων για τις παραβάσεις των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4, ανατίθεται στις ακόλουθες αρχές, στο πλαίσιο της κατά τόπον αρμοδιότητας τους:

α) στην Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.),

β) στις Λιμενικές και Τελωνειακές Αρχές,

γ) στις Αστυνομικές Αρχές,

δ) στα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου.

Αρθρο 3 - Ασφαλής φόρτωση φορτηγών οχημάτων

1. Για την τακτοποίηση, στοιβασία, προστασία και ασφαλή μεταφορά του φορτίου επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται, ανάλογα με το είδος του φορτίου, τα κατάλληλα εξαρτήματα, όπως καλώδια, σχοινιά, αλυσίδες, καλύμματα. Φορτίο σε όχημα με ανοιχτό αμάξωμα, που αποτελείται από υλικά τα οποία υπάρχει κίνδυνος κατά τη διαδρομή να εκφύγουν από το αμάξωμα, πρέπει να καλύπτεται και με κάλυμμα κατάλληλο προς τη φύση των υλικών.

2. Αν μεταφέρεται φορτίο «εμπορευματοκιβώτιο», αυτό απαιτείται να είναι στερεωμένο και ασφαλισμένο στο δάπεδο (πλατφόρμα) ή στο ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο των φορτηγών οχημάτων με τα κατάλληλα κλειδιά (κλείστρα) στήριξης ενσωματωμένα στο όχημα. Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 32 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α'), εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Το μικτό βάρος φορτηγού οχήματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος του ή τη μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτωση κατ' άξονα του οχήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 1161/1977 (ΦΕΚ 380 Α').

4. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται να καθορίζονται ειδικότεροι κανόνες ασφαλούς φόρτωσης και μεταφοράς ανά κατηγορία φορτίου.

Αρθρο 4 - Παραβάσεις κατά την κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων - Κυρώσεις

1. Οι παραβάσεις κατά την κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων και οι προβλεπόμενες γι' αυτές διοικητικές κυρώσεις είναι οι εξής:

1.1 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος με φορτίο, η τοποθέτηση και στοιβασία του οποίου δεν πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3: Επιβάλλεται στον οδηγό του οχήματος και στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο επτακοσίων πενήντα (750.00) ευρώ στον καθένα, στον υπεύθυνο φόρτωσης πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1,500.00) ευρώ, καθώς και επιτόπου ακινητοποίηση του οχήματος μέχρι να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις ασφαλούς κυκλοφορίας του.

1.2 Η παράβαση της υποχρέωσης της παρ. 3 του άρθρου 3 συνεπάγεται για τον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή του οχήματος πρόστιμο και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, ως εξής:

α) Αν η υπέρβαση είναι μέχρι πέντε τοις εκατό (5)%, επιβάλλεται πρόστιμο τριάντα (30.00) ευρώ.

β) Αν η υπέρβαση είναι μέχρι δέκα τοις εκατό (10) %, επιβάλλεται πρόστιμο εξήντα (60.00) ευρώ.

γ) Αν η υπέρβαση είναι μέχρι είκοσι τοις εκατό (20) %, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500.00) ευρώ και

δ) Αν η υπέρβαση είναι πάνω από είκοσι τοις εκατό (20) %, επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3,000.00) ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος (πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας) για διάστημα τεσσάρων μηνών.

Στις περιπτώσεις γ' και δ' το πρόστιμο επιβάλλεται και στον οδηγό, ενώ στον υπεύθυνο φόρτωσης για τις ίδιες περιπτώσεις επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1,500.00) και πέντε χιλιάδων (5,000.00) ευρώ αντίστοιχα.

1.3 Στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή και τον οδηγό φορτηγού οχήματος το οποίο δεν διαθέτει δελτίο τεχνικού ελέγχου (Δ.Τ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1350/1983 (ΦΕΚ 55 Α') και του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α'): Επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300.00) ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος μέχρι την απόκτηση Δ.Τ.Ε..

1.4 Υπέρβαση των μέγιστων ορίων των διαστάσεων των φορτηγών οχημάτων, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 1161/77: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο χιλίων (1,000.00) ευρώ και ακινητοποίηση του οχήματος.

1.5 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος κατά τις ημέρες και ώρες απαγόρευσης της κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες, όπως αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών: Επιβάλλεται στον οδηγό πρόστιμο διακοσίων (200.00) ευρώ και ακινητοποίηση του οχήματος για το διάστημα απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

1.6 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος χωρίς ισχύουσα Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), εφόσον οι έλεγχοι διενεργούνται σε νομό που ισχύει το σύστημα της ΚΕΚ και το ελεγχόμενο όχημα έχει ταξινομηθεί επίσης σε νομό που ισχύει το σύστημα της ΚΕΚ: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή του οχήματος πρόστιμο εκατόν πενήντα (150.00) ευρώ.

1.7 Παραποίηση ή εξαφάνιση του αριθμού πλαισίου φορτηγού οχήματος: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο χιλίων (1,000.00) ευρώ και οριστική αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος.

1.8 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος, το οποίο δεν έχει απογραφεί και ταξινομηθεί κατά την εκάστοτε γενική απογραφή και ταξινόμηση οχημάτων: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο χιλίων (1,000.0) ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, μέχρι να απογραφεί και να ταξινομηθεί νομίμως.

1.9 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος, για το οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας ή η άδεια κυκλοφορίας δεν έχει νομίμως εκδοθεί, ή έχει αφαιρεθεί: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο οκτώ χιλιάδων (8,000.00) ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας, εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση κυκλοφορίας χωρίς άδεια κυκλοφορίας επιβάλλεται και στον οδηγό πρόστιμο χιλίων (1,000.00) ευρώ.

1.10 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος χωρίς ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας κατά τη μεταβίβαση του οχήματος, καθώς και κατά τη μεταβολή των αναγραφόμενων κύριων χαρακτηριστικών στοιχείων στην άδεια κυκλοφορίας: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη στην περίπτωση μεταβίβασης και στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή στις λοιπές περιπτώσεις, πρόστιμο διακοσίων (200.00) ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας μέχρι την έκδοση νέας άδειας.

1.11 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας ή παραποίηση αυτών με οποιαδήποτε μορφή ή μετάθεση τους από ένα όχημα σε άλλο ή χρήση πινακίδων προέλευσης διαφορετικής από τη νομίμως ορισμένη: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5,000.00) ευρώ. Επιπλέον, επιβάλλεται αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων, μέχρι τη χορήγηση νέων πινακίδων. Ειδικά, στην περίπτωση μετάθεσης πινακίδων, η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας επιβάλλεται για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

1.12 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος ενώ έπαυσαν να ισχύουν για οποιονδήποτε λόγο οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες χορηγήθηκαν τα στοιχεία κυκλοφορίας του: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο τριών χιλιάδων (3,000.00) ευρώ και οριστική αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας.

1.13 Οδήγηση φορτηγού οχήματος από πρόσωπο που δεν διαθέτει την κατά περίπτωση νόμιμη άδεια οδήγησης: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή και τον οδηγό του οχήματος πρόστιμο δύο χιλιάδων (2,000.00) ευρώ στον καθένα και αφαιρείται η άδεια οδήγησης, εφόσον υπάρχει, για χρονικό διάστημα δύο μηνών. Αν έχει λήξει η ισχύς της, επιβάλλεται στον οδηγό του οχήματος πρόστιμο εκατό (100.00) ευρώ και αφαιρείται η άδεια ικανότητας οδήγησης μέχρι την ανανέωση της και αν έχει ανακληθεί επιβάλλεται στον οδηγό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2,000.00) ευρώ.

1.14 Μίσθωση φορτηγού οχήματος κατά παράβαση των διατάξεων του π.δ. 91/1988 (ΦΕΚ 42 Α'):Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο τριακοσίων (300.00) ευρώ. Ειδικά στην περίπτωση μίσθωσης ταξινομημένου στην Ελλάδα φορτηγού οχήματος δημοσίας χρήσης από μεταφορέα εγκατεστημένο σε άλλη πλην της Ελλάδας χώρα ή μίσθωση αλλοδαπού φορτηγού οχήματος από μεταφορέα εγκατεστημένο στην Ελλάδα, επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3,000.00) ευρώ.

1.15 Κυκλοφορία συνδυασμού φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσης κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α'): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο διακοσίων (200.00) ευρώ.

1.16 Παράνομη αλλαγή κατηγορίας φορτηγού οχήματος δημοσίας χρήσης ως προς το είδος των μεταφερόμενων αγαθών-εμπορευμάτων: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5,000.00) ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα δύο μηνών.

1.17 Διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγό όχημα δημοσίας χρήσης εθνικών μεταφορών ή νομαρχιακών μεταφορών ή διενέργεια εθνικών οδικών εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγό όχημα δημοσίας χρήσης διεθνών μεταφορών ή νομαρχιακών μεταφορών: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (500.00) ευρώ.

1.18 Έλξη αλλοδαπού ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου φορτηγού οχήματος κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 1010/1980 (ΦΕΚ 30 Α'): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο χιλίων (1,000.00) ευρώ.

1.19 Εκτέλεση εθνικών οδικών μεταφορών με φορτηγό όχημα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1,500.00) ευρώ.

1.20 Διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών από μεμονωμένο οδικό μεταφορέα εμπορευμάτων που δεν είναι ενταγμένος σε μεταφορική επιχείρηση ή αποχώρησε από μεταφορική επιχείρηση και εκτελεί μεταφορές εμπορευμάτων κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 383/1976 (ΦΕΚ 182 Α'): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή το μισθωτή πρόστιμο χιλίων (1,000.00) ευρώ.

1.21 Διενέργεια μεταφορών και κυκλοφορία ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκουμένου οχήματος δημοσίας χρήσης που διαθέτει ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, για το οποίο έπαψαν να πληρούνται οι προϋποθέσεις ταξινόμησης του: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5,000.00) ευρώ και οριστική αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκουμένου.

1.22 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος το οποίο δεν διαθέτει σε ισχύ την άδεια που προβλέπεται στον Κανονισμό 881/92/ΕΚ (L-95): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο τριών χιλιάδων (3,000.00) ευρώ.

1.23 Ανύπαρκτη ή μη ισχύουσα βεβαίωση που προβλέπεται στον Κανονισμό 484/2002/ΕΚ (L-076) για οδηγό υπήκοο μη κοινοτικής χώρας: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο τριών χιλιάδων (3,000.00) ευρώ.

1.24 Κυκλοφορία και διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγό όχημα κατά παράβαση των όρων περί συνδυασμένης μεταφοράς που προβλέπονται στο π.δ. 431/1995 (ΦΕΚ 245 Α'): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5,000.00) ευρώ.

1.25 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος και διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 3118/1993/ΕΚ (L-279) (Ενδομεταφορές): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή και στον υπεύθυνο φόρτωσης πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5,000.00) ευρώ στον καθένα.

1.26 Διενέργεια μεταφορών με φορτηγό όχημα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, χωρίς το πιστοποιητικό A.D.R. του οχήματος ή του οδηγού που προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 104/1999 (ΦΕΚ 113 Α'): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή ή τον οδηγό του οχήματος πρόστιμο δύο χιλιάδων (2,000.00) ευρώ, αναλόγως αν το πιστοποιητικό αφορά στο όχημα ή στον οδηγό.

1.27 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης με προσωρινή άδεια κυκλοφορίας, η οποία εκδίδεται για ειδικές κατηγορίες φορτηγών με περιορισμένο χρονικά μεταφορικό έργο και σκοπό κυκλοφορίας και έχει λήξει η ισχύς της ή κυκλοφορία φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης με προσωρινή άδεια κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί σε νεοσύστατη επιχείρηση, μετά την πάροδο διμήνου από τη λήξη της ή με οριστική άδεια εφόσον έπαψαν να ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο τριών χιλιάδων (3,000.00) ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος μέχρι τη νόμιμη επαναχορήγησή τους, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

1.28 Οδήγηση φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης από πρόσωπο που δεν περιλαμβάνεται στην περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. δ. 49/1968 (ΦΕΚ 294 Α'), όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 281/1973 (ΦΕΚ 84 Α') και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α'): Επιβάλλεται στον οδηγό πρόστιμο τριακοσίων (300.00) ευρώ.

1.29 Μεταφορά με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης, έστω και δωρεάν, υλικών και αντικειμένων, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. δ. 49/1968, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 281/1973 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1959/1991 ή μεταφορά διαφορετικών προϊόντων από εκείνα που αναφέρει η άδεια κυκλοφορίας ή μεταφορά με όχημα του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν αναφέρει τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του Κεφαλαίου Ε' της υ.α. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ 707 Β'): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο πεντακοσίων (500.00) ευρώ, όταν η μεταφορά διενεργείται με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους έως τεσσάρων χιλιάδων χιλιόγραμμων και τριών χιλιάδων (3,000.00) ευρώ, όταν η μεταφορά διενεργείται με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους άνω των τεσσάρων χιλιάδων χιλιόγραμμων και αφαίρεση για δύο μήνες των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος.

1.30 Παραχώρηση της χρήσης φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης σε τρίτο πρόσωπο, νομικό ή φυσικό: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο τριών χιλιάδων (3,000.00) ευρώ και αφαίρεση για δύο μήνες των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος. Εξαιρείται η περίπτωση παραχώρησης της χρήσης σε κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

1.31 Χρησιμοποίηση φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης για διαφορετικό σκοπό από αυτόν για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης διενέργειας μεταφορών για λογαριασμό τρίτων με ή χωρίς κόμιστρο: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5,000.00) ευρώ και αφαίρεση για δύο μήνες των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος.

1.32 Μεταφορά εμπορευμάτων ή αγαθών με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους πάνω από τέσσερις χιλιάδες χιλιόγραμμα, από τον τόπο παραγωγής απευθείας στον πελάτη στην περίπτωση που το όχημα ανήκει σε επαγγελματία ή επιχείρηση, που ασκεί αποκλειστική εμπορία, χωρίς παραγωγή αγαθών: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο τριών χιλιάδων (3,000.00) ευρώ και αφαίρεση για δύο μήνες των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος.

1.33 Φόρτωση φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης χωματουργικού με προϊόν εκσκαφής που προέρχεται από έργο, το οποίο ο ιδιοκτήτης του φορτηγού δεν έχει αναλάβει με σχετική σύμβαση και για το οποίο δεν έχει αναλάβει με σχετική σύμβαση και για το οποίο

δεν έχει χρησιμοποιήσει μηχανήματα εκσκαφής της ιδιοκτησίας του: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1,500.00) ευρώ και αφαίρεση για δύο μήνες των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος.

1.34 Μεταφορά προσώπων με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης κατά παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ζ') της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. δ. 49/1968, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 και 2 του ν. δ. 1268/1972 (ΦΕΚ 203 Α'), κωδικοποιήθηκε με τα άρθρα 4 και 5 του β.δ. 281 /1973 και αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 1 και 2 του ν. 803/1978 (ΦΕΚ 123 Α') και το άρθρο 3 του ν. 1959 /1991 και των υποπεριπτώσεων α) και β) της περίπτωσης β' της παρ. 1 της υ.α. 61512/2900/2002 (ΦΕΚ 1548 Β'): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο διακοσίων (200.00) ευρώ.

1.35 Προσάρτηση και έλξη άλλου ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκουμένου, πλην εκείνου που αντιστοιχεί στην άδεια κυκλοφορίας φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5,000.00) ευρώ.

1.36 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους άνω των τεσσάρων χιλιάδων χιλιόγραμμων χωρίς την εγγραφή στις δύο πλευρές του αμαξώματος των απαιτούμενων ενδείξεων που προβλέπονται στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε' της υ.α. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ 707 Β'): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο διακοσίων (200.00) ευρώ.

1.37 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους έως τέσσερις χιλιάδες χιλιόγραμμα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 1959/1991: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο εκατόν πενήντα (150.00) ευρώ.

1.38 Φόρτωση και εκφόρτωση πετρελαιοειδών προϊόντων με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης βυτιοφόρο που ανήκει σε εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων ή σε μεταπωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση ή σε πρατηριούχο υγρών καυσίμων κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 1959/1991 που αφορούν στους όρους καταλληλότητας των χώρων φόρτωσης: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5,000.00) ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

1.39 Παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 1 περ. η', υποπερ. 2) και 3) του ν. δ. 49/1968, όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 1 και 2 του ν. δ. 1268/1972, κωδικοποιήθηκε με τα άρθρα 4 και 5 του β.δ. 281/1973 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 1959/1991, που προβλέπουν μεταφορές με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης βυτιοφόρο που ανήκει σε εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5,000.00) ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

1.40 Μεταφορά υγρών καυσίμων με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης βυτιοφόρο, χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς, στα οποία αναγράφεται η εμπορική επωνυμία του ιδιοκτήτη, και ιδιαίτερα τη θεωρημένη ανά δίμηνο από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας βεβαίωση, που αφορά στην εργασιακή σχέση του οδηγού: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5,000.00) ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

1.41 Μεταφορά με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης βυτιοφόρο υγρών καυσίμων πετρελαιοειδών προϊόντων διαφορετικών από τα αναγραφόμενα στην άδεια κυκλοφορίας του: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5,000.00) ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

1.42 Διενέργεια διεθνών μεταφορών με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης κατά παράβαση των διατάξεων της υ.α. Φ205/68/1/1983 (ΦΕΚ 220 Β'): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο χιλίων (1,000.00) ευρώ.

1.43 Μεταφορά εμπορευμάτων με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που προβλέπονται στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1 του Κεφαλαίου Β' της υ.α. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ 707 Β'): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη και τον οδηγό πρόστιμο εξακοσίων (600.00) ευρώ στον καθένα.

1.44 Διενέργεια διεθνούς οδικής εμπορευματικής μεταφοράς για λογαριασμό τρίτων με φορτηγό όχημα χωρίς τη διεθνή φορτωτική (C.M.R.) που προβλέπεται στις διατάξεις του ν. 559/1977 (ΦΕΚ 78 Α') ή με φορτωτική που δεν είναι με ακρίβεια συμπληρωμένη ή με φορτωτική μη ισχύουσα για οποιονδήποτε λόγο: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο εξακοσίων (600.00) ευρώ.

1.45 Διενέργεια διεθνούς οδικής εμπορευματικής μεταφοράς για λογαριασμό τρίτων με ελληνικό ή αλλοδαπό φορτηγό όχημα, με χρήση πλαστής ή παραχαραγμένης άδειας της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Υπουργών Μεταφορών (ΕΔΥΜ), αντίθετα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' της υ.α. Φ 205/68/1/1983: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο τριών χιλιάδων (3,000.00) ευρώ και απαγόρευση εισόδου του οχήματος στη χώρα για ένα έτος. Σε περίπτωση ελλιπούς συμπλήρωσης του βιβλίου δρομολογίων ΕΔΥΜ επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο εξακοσίων (600.00) ευρώ.

1.46 Διενέργεια εθνικής οδικής εμπορευματικής μεταφοράς με φορτηγό όχημα τρίτης χώρας: Επιβάλλεται στον οδηγό και στον υπεύθυνο φόρτωσης των εμπορευμάτων πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5,000.00) ευρώ στον καθένα και απαγορεύεται η είσοδος του οχήματος στη χώρα για έξι μήνες.

1.47 Διενέργεια οδικής εμπορευματικής μεταφοράς με φορτηγό όχημα με χρήση πλαστής ή παραχαραγμένης άδειας, διμερούς ή τράνζιτ ή τριγωνικής (από ή προς τρίτες χώρες): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο τριών χιλιάδων (3,000.00) ευρώ και απαγορεύεται η είσοδος του οχήματος στη χώρα για ένα έτος.

1.48 Διενέργεια διεθνούς οδικής εμπορευματικής μεταφοράς από μη κοινοτικό μεταφορέα με αλλοδαπό φορτηγό όχημα χωρίς διμερή άδεια ή τράνζιτ ή τριγωνική, όταν προβλέπεται τέτοιο καθεστώς αδειών, ή διενέργεια τέτοιας μεταφοράς χωρίς να υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο ή χωρίς άδεια ΕΔΥΜ: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη και τον οδηγό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3,000.00) ευρώ στον καθένα και απαγορεύεται η είσοδος του οχήματος στη χώρα για ένα έτος.

1.49 Κυκλοφορία οχήματος κατά παράβαση των διατάξεων των Κανονισμών 3820/1985/ΕΟΚ (L-370) «Για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών» και 3821/1985/ΕΟΚ (L-370) «Σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών (Ταχογράφος)» που αφορούν σε:

α) Υπέρβαση της ημερήσιας περιόδου οδήγησης:

αα) από 30 λεπτά έως 60 λεπτά, επιβάλλεται πρόστιμο ογδόντα (80.00) ευρώ,

ββ) από 60 λεπτά έως 120 λεπτά, επιβάλλεται πρόστιμο διακοσίων (200.00) ευρώ,

γγ) από 120 λεπτά και πάνω, επιβάλλεται πρόστιμο τετρακοσίων (400.00) ευρώ και ακινητοποίηση του οχήματος τουλάχιστον για τέσσερις ώρες.

β) Οδήγηση πέραν του προβλεπόμενου ανώτατου χρονικού ορίου χωρίς διάλειμμα, επιβάλλεται πρόστιμο διακοσίων (200.00) ευρώ.

Τα πρόστιμα των περιπτώσεων α' και β' επιβάλλονται στον οδηγό και το μέτρο της ακινητοποίησης του οχήματος που προβλέπεται στην ανωτέρω υποπερίπτωση γγ' δεν ισχύει εφόσον το όχημα το παραλάβει άλλος οδηγός.

1.50 Μη ύπαρξη ή αλλοίωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος φορτηγού οχήματος δημοσίας χρήσης: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή το μισθωτή πρόστιμο τριών χιλιάδων (3,000.00) ευρώ.

2. Αν διαπιστωθεί, κατόπιν ελέγχου, παράβαση που επισύρει εκτός από την επιβολή προστίμου και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του φορτηγού οχήματος, τότε το αρμόδιο όργανο που προβλέπεται στο άρθρο 2 αφαιρεί επιτόπου τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος και συντάσσει σχετική έκθεση. Ο παραβάτης μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις, εντός προθεσμίας τριών ημερών, ενώπιον του Προϊσταμένου της υπηρεσίας του οργάνου που συνέταξε την έκθεση. Αν οι αντιρρήσεις κριθούν βάσιμες, με απόφαση του Προϊσταμένου, της υπηρεσίας επιστρέφονται τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος.

3. Η ακινητοποίηση φορτηγού οχήματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 46 του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζεται αναλόγως. Εφόσον δεν έχουν εξασφαλιστεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ασφαλή κυκλοφορία φορτηγού οχήματος που κατελήφθη να είναι φορτωμένο ακατάλληλα ή να είναι υπέρβαρο σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις γ' και δ' της περίπτωσης 1.2 ή να παραβιάζει τις διατάξεις του π.δ. 1161/1977, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία του ούτε μέχρι το σημείο εκκίνησης ή προορισμού, καθώς και η είσοδος ή η έξοδος του προς και από τη χώρα.

4. Όπου στις ανωτέρω περιπτώσεις αναφέρεται η επιβολή προστίμου στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή φορτηγού οχήματος, αυτό επιβάλλεται μόνο στον μισθωτή εφόσον το όχημα είναι μισθωμένο.

5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Δημοσίας Τάξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα ελέγχου, η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, η διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίμων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Αρθρο 5 - Ηλεκτρονικό σήμα φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσης

Κάθε φορτηγό όχημα δημοσίας χρήσης πρέπει να φέρει ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται το περιεχόμενο και ο τύπος του σήματος, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο φορέας χορήγησης και ανανέωσης του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η δαπάνη για την προμήθεια του ανωτέρω σήματος βαρύνει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Αρθρο 6 - Οδήγηση βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων

Η υποχρέωση οδήγησης των φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων, υγραερίων και θερμής ασφάλτου από οδηγούς που έχουν προσληφθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας σύμφωνα με το εδάφιο γ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. δ. 49/1968, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 281/1973 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν. 1959/1991, ισχύει και για τα φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης βυτιοφόρο μεταφοράς υγρών καυσίμων που ανήκουν σε εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών και κυκλοφόρησαν πριν από τη 13η Σεπτεμβρίου 1990.

Αρθρο 7 - Μίσθωση Φορτηγών Οχημάτων Δημοσίας Χρήσης

1. Οι ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις και οι μεμονωμένοι οδικοί μεταφορείς που εκτελούν δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές, επιτρέπεται να εκμισθώνουν τα οχήματα που έχουν στην ιδιοκτησία τους σε οδηγούς, κατόχους άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

α) το όχημα να έχει τεθεί σε κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια,

β) η σύμβαση μίσθωσης αφορά μόνο στη διάθεση του οχήματος χωρίς οδηγό,

γ) το μισθωμένο όχημα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης πρέπει να βρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση του οδηγού που το έχει μισθώσει,

δ) το μισθωμένο όχημα να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση νομαρχιακών, εθνικών και διεθνών μεταφορών, σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας του,

ε) ο χρόνος κάθε μίσθωσης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος των τριών μηνών και μεγαλύτερος των τριών ετών.

2. Για τις μισθώσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) καταρτίζεται συμφωνητικό, συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό, το οποίο υπογράφεται αφενός από τον οδηγό μισθωτή και αφετέρου από τον ιδιοκτήτη του οχήματος,

β) αντίγραφο του συμφωνητικού κατατίθεται εντός πέντε εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της υπογραφής του στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), στην οποία υπάγεται ο εκμισθωτής, και στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία υπάγεται το όχημα,

γ) το μίσθωμα καθορίζεται ελεύθερα και για την καταβολή του εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α'),

δ) οι φορτωτικές για τις διενεργούμενες με τα μισθωμένα οχήματα μεταφορές εκδίδονται από τον μισθωτή και για λογαριασμό του.

3. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 91/1988.

4. Οι παραβάσεις βεβαιώνονται από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου, τις Λιμενικές, Αστυνομικές και Τελωνειακές Αρχές και τα πρόστιμα που επιβάλλονται εισπράττονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει κάθε φορά για τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου.

5. Στις περιπτώσεις μίσθωσης Φορτηγών Οχημάτων Δημόσιας Χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος οι μισθωτές - οδηγοί δύνανται να ασφαλίζονται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) ανεξάρτητα του τρόπου αμοιβής τους ή στο Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών ως εκμεταλλευτές δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων.

6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις παραχώρησης της εκμετάλλευσης φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης σε οδηγό με αντάλλαγμα την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη ανά χιλιόμετρο.

Αρθρο 8 - Αναγκαστική αφαίρεση, πλειστηριασμός, δήμευση φορτηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης

1. Η συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης περιορίζεται στο όχημα. Κατά τον πλειστηριασμό μεταβιβάζεται η κυριότητα του οχήματος ως πράγματος και το δικαίωμα κυκλοφορίας ατονεί. Αν εντός προθεσμίας δυο ετών από την ημέρα του πλειστηριασμού ο πρώην ιδιοκτήτης του φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και νέο φορτηγό όχημα εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του για το όχημα αυτό.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και στην περίπτωση αναγκαστικής αφαίρεσης της κατοχής φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης από τον διατηρήσαντα την κυριότητα πωλητή.

3. Αν πρώην ιδιοκτήτης φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης απώλεσε το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία φορτηγού οχήματος σε αντικατάσταση του κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 εκπλειστηριασθέντος ή αναγκαστικά αφαιρεθέντος οχήματος, για το λόγο ότι δεν το άσκησε εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1959/1991, επιτρέπεται, εντός προθεσμίας ενός έτους από την ισχύ του παρόντος, να υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και να προσκομίσει φορτηγό όχημα προκειμένου να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας.

4. Αν απωλεσθεί το δικαίωμα κυκλοφορίας φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης κατ' εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α' και β' της παρ.10 του άρθρου 10 του ν. 2801/2000, επιτρέπεται η χορήγηση νέας άδειας. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της νέας άδειας.

5. Αν δημευθεί φορτηγό όχημα δημόσιας χρήσης για οποιονδήποτε λόγο, ο δικαιούχος του δικαιώματος κυκλοφορίας μπορεί να το αντικαταστήσει με άλλο, εντός προθεσμίας δύο ετών από την ημέρα έκδοσης της απόφασης δήμευσης από το πρωτόδικο ποινικό δικαστήριο, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις, προσκομίσει δε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και νέο όχημα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών, προκειμένου να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και σε περίπτωση δήμευσης επιβατικού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου που κατελήφθη να μεταφέρει λαθρομετανάστες.

6. Δικαιούχος δικαιώματος κυκλοφορίας φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης, ο οποίος έχει ήδη απωλέσει το δικαίωμα αυτό λόγω δήμευσης του οχήματος του, μπορεί, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο ετών από την ισχύ του παρόντος, να υποβάλει σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί οδικών εμπορευματικών μεταφορών, δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, καθώς και εφοδιασθεί με φορτηγό όχημα για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις επιβατικών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης.

Αρθρο 9 - Επέκταση επαγγέλματος οδικού μεταφορέα

Η άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 (ΦΕΚ 233 Α') στις νομαρχιακές, εθνικές και διεθνείς μεταφορές επιτρέπεται και στους ομογενείς από την Ιμβρο και Τένεδο.

Αρθρο 10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΡΥΘΜΙΖΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η περίπτωση α' της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 3109/2003 (ΦΕΚ 38 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«10 α. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη παραχωρείται σε ανώνυμες εταιρείες ή σε συνεταιρισμούς του άρθρου αυτού, κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 24, δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία νέων επιβατικών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, επτά θέσεων, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού. Ο αριθμός των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 4% του συνόλου των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση στην εταιρεία ή το συνεταιρισμό σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής έχουν χρώμα λευκό, δεν φέρουν ταξίμετρο και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11. Εφόσον η εταιρεία ή ο συνεταιρισμός θέσει σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής το πρώτο, το τρίτο, το πέμπτο και ούτω καθεξής πρέπει να είναι διασκευασμένο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την εξυπηρέτηση εμποδιζόμενων ατόμων, χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων.»

Αρθρο 11

Η περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3109/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. για την απόδειξη των περιπτώσεων των εδαφίων α', β' και γ', ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 και για την περίπτωση του εδαφίου ε', υποβάλλει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.»

Αρθρο 12

Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3109/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στην έδρα κάθε Νομαρχιακού Διαμερίσματος των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της τήρησης και την επιβολή κυρώσεων σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος. Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που διαθέτουν περισσότερες από μία Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών επιτρέπεται, με απόφαση του Νομάρχη, η σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου σε κάθε Διεύθυνση.»

Αρθρο 13

Κύρωση απόφασης

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που δημοσιεύθηκε, η αριθμ. οικ. Α75386/7276/28.12.2005 (Β'1856) απόφαση, με την οποία «απαγορεύεται η χορήγηση νέων αδειών επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, μέχρι 31.12.2008».

Αρθρο 14

Η περίπτωση α' της παρ. 2 και η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3109/2003 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. α. Οι ειδικές άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων των οποίων η ισχύς έχει λήξει ή θα λήξει, ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος.»

«3. Υποθέσεις που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, είτε στο πρωτοβάθμιο είτε στο δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, εξακολουθούν να εκδικάζονται από αυτά μέχρι τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 20.»

Αρθρο 15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. δ. 570/1970 (ΦΕΚ 125 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α) Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η αλλαγή των κύριων χαρακτηριστικών των οχημάτων, καθώς και οι όροι και η διαδικασία βάσει των οποίων πραγματοποιείται.

β) Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προδιαγραφές, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις χρήσης, η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στις τεχνικές ολότητες, στα συστατικά στοιχεία των οδικών οχημάτων και των εξαρτημάτων τους, καθώς και στον εξοπλισμό ή στα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται σε αυτά για οποιονδήποτε λόγο.»

Αρθρο 16

Μετά την περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2898/2001 (ΦΕΚ 71 Α') προστίθεται περίπτωση στ' και η περίπτωση στ' αναγραμματίζεται σε ζ' ως εξής:

«στ) Η εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση δημοτικών διαμερισμάτων ή κοινοτήτων των οποίων η έδρα βρίσκεται σε απόσταση μέχρι έξι χιλιομέτρων από έδρα δήμου που υπάγεται στην περιοχή εκτέλεσης αστικής συγκοινωνίας του Νομού Θεσσαλονίκης και εξυπηρετείται από τον Ο.Α.Σ.Θ.. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προηγούμενη απόφαση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου, καθώς και η προς ένταξη στην εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου έδρα να μην εντάσσεται σε περιοχή η οποία έχει χαρακτηριστεί ως αστική περιοχή του οικείου νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2963 /2001 (ΦΕΚ 268 Α').

ζ) Κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Αρθρο 17

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 επενδύσεις διατίθεται ποσό έως εκατόν οκτώ εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για υπαγωγή στις ανωτέρω ενισχύσεις. Στις ενισχύσεις αυτές υπάγονται και τα λεωφορεία των άγονων γραμμών, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 967/1979 (ΦΕΚ 272 Α').»

2. Η προθεσμία για την εκταμίευση των ενισχύσεων που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 2963 /2001 παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Αρθρο 18 - Τεχνικός έλεγχος οχημάτων

1. Περιοδικός τεχνικός έλεγχος: Ο τεχνικός έλεγχος που προβλέπεται στις διατάξεις της υ.α. Φ2/64580/ 2288/99 (ΦΕΚ 1523 Β'), με την οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία 96/96/ΕΚ (L-46) και διενεργείται στις κατηγορίες οχημάτων που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι αυτής.

Κατηγορίες περιοδικού τεχνικού ελέγχου είναι οι εξής:

α) ο αρχικός έλεγχος: ο τεχνικός έλεγχος που διενεργείται σε όλα τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του οχήματος σημεία. Διενεργείται για πρώτη φορά ή ανάλογα με την προβλεπόμενη για το όχημα υποχρέωση,

β) ο επαναληπτικός έλεγχος (ή επανέλεγχος): ο τεχνικός έλεγχος που διενεργείται προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις, βλάβες ή ανωμαλίες, οι οποίες είχαν σημειωθεί σε προηγούμενο έλεγχο του οχήματος.

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το χρονικό διάστημα πέραν του οποίου διενεργείται στο όχημα αρχικός έλεγχος αντί επανελέγχου.

2. Ειδικός τεχνικός έλεγχος: ο τεχνικός έλεγχος που δεν εμπίπτει στην έννοια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου. Ως ειδικοί τεχνικοί έλεγχοι θεωρούνται:

α) Οι έλεγχοι που διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες ή Κανονισμούς της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.):

αα) στα διάφορα επί μέρους συστήματα ενός πρότυπου οδικού οχήματος για τη χορήγηση του αντίστοιχου γενικού πιστοποιητικού ελέγχου,

β) στα διάφορα επί μέρους συστήματα ενός μεμονωμένου οδικού οχήματος για τη χορήγηση του αντίστοιχου μεμονωμένου πιστοποιητικού ελέγχου.

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία έκδοσης των ανωτέρω πιστοποιητικών.

β) Οι έλεγχοι που διενεργούνται σε περίπτωση διασκευής σε ένα ή περισσότερα συστήματα οδικού οχήματος.

γ) Οι έλεγχοι που διενεργούνται για την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου αμαξώματος.

δ) Οι έλεγχοι που διενεργούνται για την έκδοση πιστοποιητικού γενικού ελέγχου μεμονωμένου οχήματος (Γ.Ε.Μ.Ο.), εξαιρουμένου του ελέγχου εκπομπής καυσαερίων, βάσει Κοινοτικών Οδηγιών ή Κανονισμών της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε..

ε) Αλλοι έλεγχοι που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

στ) Οι έλεγχοι που διενεργούνται μετά από αίτηση του κατόχου του οχήματος.

3. Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.): Φορείς που διαθέτουν κατάλληλη κτιριακή υποδομή, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε να διενεργούν τεχνικούς ελέγχους σε οχήματα:

α) Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο.: Τα Κ.Τ.Ε.Ο. των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που διενεργούν τους περιοδικούς και ειδικούς τεχνικούς ελέγχους σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων.

β) Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο.: Τα Κ.Τ.Ε.Ο. που ιδρύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' του ν. 2963/2001 και διενεργούν τεχνικούς ελέγχους, τα είδη των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία ακινητοποίησης των οχημάτων στα Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο., σε περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων κατά τη διενέργεια του ελέγχου.

4. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:

α) Για τους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους:

αα) ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας τους από τα Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας,

ββ) τα αναλυτικά σημεία ελέγχου και τα κριτήρια καταλληλότητας για τις διάφορες κατηγορίες των ελεγχόμενων οχημάτων, με βάση τα οριζόμενα στο Παράρτημα II της υ.α. Φ2/64580/2288/99 (ΦΕΚ 1523 Β'),

γγ) το αποδεικτικό στοιχείο που πιστοποιεί τη διενέργεια του ελέγχου,

δδ) οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τους οποίους το όχημα επιτρέπεται να κυκλοφορεί έως ότου υποβληθεί επιτυχώς σε νέο τεχνικό έλεγχο στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παρουσιάζει ελαττώματα όσον αφορά στα καθορισμένα σημεία ελέγχου,

εε) κάθε άλλο σχετικό θέμα.

β) Για τους ειδικούς τεχνικούς ελέγχους:

αα) ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας τους από τα Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας,

ββ) εφόσον είναι αναγκαίος ο καθορισμός τους, τα σημεία ελέγχου και τα κριτήρια καταλληλότητας για τις διάφορες κατηγορίες των ελεγχομένων οχημάτων,

γγ) το αποδεικτικό στοιχείο που πιστοποιεί τη διενέργεια του ελέγχου,

δδ) κάθε άλλο σχετικό θέμα.

5. Κινητή μονάδα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων: Μονάδα ενσωματωμένη σε ή μεταφερόμενη με αυτοκίνητο ή ρυμουλκούμενο όχημα που διαθέτει μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό κατάλληλο για τεχνικό έλεγχο οχημάτων, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3. Με την ανωτέρω μονάδα δύναται να διενεργούνται από εκπαιδευμένο προσωπικό:

α) Περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1.

β) Έκτακτοι τεχνικοί έλεγχοι, στα πλαίσια των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 46 και της παρ.3 του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α') και των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του παρόντος.

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι φορείς που δύνανται να διαθέτουν Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και οι γεωγραφικές περιοχές της χώρας, στις οποίες διενεργούνται με αυτές οι περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι, εξειδικεύεται το είδος των εκτάκτων τεχνικών ελέγχων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

6. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να καθορίζονται, εκτός από τα Κ.Τ.Ε.Ο., και άλλοι φορείς διενέργειας ειδικών ελέγχων, οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας τους, καθώς και τα είδη των ελέγχων που θα διενεργούν.

Αρθρο 19 - Τέλη διενέργειας τεχνικών ελέγχων από τα Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο.

1. Για κάθε περιοδικό ή ειδικό τεχνικό έλεγχο που διενεργείται στα Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. επιβάλλονται τέλη, τα οποία καταβάλλονται πριν από τη διενέργεια του ελέγχου. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ύψος των τελών αυτών και η διαδικασία επιβολής και είσπραξης τους.

Με όμοια απόφαση επιτρέπεται να αναπροσαρμόζονται τα τέλη αυτά ανά διετία, με βάση την εκάστοτε εφαρμοζόμενη τιμολογιακή πολιτική και την ανάγκη κάλυψης των δαπανών λειτουργίας, συντήρησης, βελτίωσης και συμπλήρωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού των Δημόσιων Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας.

2. Τα έσοδα από την είσπραξη των ανωτέρω τελών αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αρθρο 20 - Τέλη έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων

1. Για την έκδοση από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των εθνικών εγκρίσεων τύπου και των δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων, καθώς και για τη συμπλήρωση, επέκταση, διόρθωση ή τροποποί­ηση τους, επιβάλλεται τέλος το οποίο καταβάλλεται πριν από την έκδοση της σχετικής πράξης.

2. Τα ανωτέρω τέλη καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και επιτρέπεται να αναπροσαρμόζονται.

3. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

Αρθρο 21 - Αδειες οδήγησης

1. Οι κάτοχοι άδειας οδήγησης της Γ, Δ, Γ+Ε και Δ+Ε κατηγορίας που ασκούν το επάγγελμα του οδηγού υποχρεούνται, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για τη συνταξιοδότηση τους, να καταθέτουν και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο Εθνικός Κωδικός Αριθμός, βάσει του οποίου απαγορεύεται μετά από τη συνταξιοδότηση η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας που προϋποθέτει την κατοχή άδειας οδήγησης των ως άνω κατηγοριών. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο Εθνικός Κωδικός Αριθμός και οι όροι και η διαδικασία κατάθεσης της άδειας οδήγησης.

2. Οι περιπτώσεις β και γ' της παρ. 4 του άρθρου 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999, αντικαθίστανται ως εξής:

«β) Οι κάτοχοι ισχύοντος διεθνούς πιστοποιητικού πορείας (διεθνούς άδειας) το οποίο έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε κράτος, εκτός της Ελλάδας, και δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

γ) Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί από κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει ειδική συμφωνία, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο, καθώς και οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες που έχουν κυρωθεί με νόμο και οι οποίοι δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.»

Η ισχύς της παραγράφου 2 αρχίζει ένα έτος μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αρθρο 22

Η περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2669/1998 (ΦΕΚ 283 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Το πρόστιμο ορίζεται στο 40πλάσιο της τιμής του ισχύοντος εισιτηρίου και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από εισήγηση του Ο.Α.Σ.Α.»

Αρθρο 23

Στο άρθρο 39 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α') προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που διενεργούν αυτοψίες σε Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. πριν από τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ή επιθεωρούν τα ήδη λειτουργούντα προκειμένου να διαπιστώσουν τη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εύρυθμη λειτουργία τους, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αποζημίωση, η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το όριο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003, καταβάλλεται κατ' αποκοπή για κάθε αυτοψία που διενεργείται και κάθε υπάλληλος δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερες από τρεις μηνιαίως. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την ανωτέρω αποζημίωση βαρύνουν τον υπ' αριθμ. 040/541077- 03 ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που προβλέπεται στο ν. δ. 638/1970.»

Αρθρο 24 - Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:

α) Το άρθρο 6 του ν.δ. 49/1968, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 8 του β.δ. 281/1973 και αντικαταστάθηκε διαδοχικά από το άρθρο 3 του ν. 803/1978, το άρθρο 4 του ν. 1959/1991 και την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2801/2000.

β) Το άρθρο 8 του ν. 2465/1997, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 37 του ν. 2800/2000, η περ. β' της παρ. 2 του οποίου αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 2963/2001.

γ) Η παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2801/2000.

δ) Τα άρθρα 1 έως και 4 του ν. 1350/1983.

ε) Οι περ. β' και γ' της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 2963/2001.

στ) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενο του ή αφορά θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν.

Αρθρο 25

Ιδρύεται Εθνική Εποπτική Αρχή, εφεξής καλούμενη «Αρχή», υπαγόμενη στο Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η ίδρυση της Αρχής προβλέπεται στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού «Κανονισμός - Πλαίσιο». .Η Αρχή εκτελεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται δυνάμει του ανωτέρω Κανονισμού και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 3 αυτού σε σχέση με τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, επικοινωνίας, πλοήγησης και επιτήρησης, μετεωρολογικές υπηρεσίες που προορίζονται για την αεροναυτιλία και υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ανωτέρω Κανονισμού, κατά τρόπο λειτουργικά ανεξάρτητο, αμερόληπτο και διαφανή, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ίδιου Κανονισμού. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Αμυνας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι λεπτομέρειες οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης της Αρχής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Αρθρο 26

1 Το άρθρο 30 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 30

Μεταβίβαση λεωφορείων ιδιοκτησίας ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε.

Με απόφαση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΚΤΕΛ ή της ΚΤΕΛ Α.Ε. που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιτρέπεται να μεταβιβάζονται, με την άδεια τους, σε οδικούς μεταφορείς επιβατών, τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης ιδιοκτησίας των ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ Α.Ε. που έχουν ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2000. Το αντίτιμο της πώλησης των λεωφορείων αυτών χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για χρηματοδότηση έργων εκσυγχρονισμού και επενδύσεων των ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ Α.Ε. ή υποχρεώσεων άμεσης ανάγκης που υπηρετούν το σκοπό λειτουργίας τους».

2. Οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α') εφαρμόζονται και σε λεωφορεία δημόσιας χρήσης μετόχων των ΚΤΕΛ Α.Ε. τα οποία μισθώνονται σε αυτές.

Αρθρο 27

1. Το άρθρο 13 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 44 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Φορτηγά οχήματα δημοσίας χρήσης, των οποίων το αρχικό δικαίωμα χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. δ. 531/1970 (ΦΕΚ 101 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το ν. δ. 1358/1973 (ΦΕΚ 52 Α'), επιτρέπεται να αντικαθίστανται με άλλα μικτού βάρους μέχρι 10.000 χιλιόγραμμα ή να αναθεωρείται το μικτό βάρος τους μέχρι του ύψους των 10.000 χιλιόγραμμων.

2. Φορτηγά οχήματα δημοσίας χρήσης, των οποίων το αρχικό δικαίωμα χορηγήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1073/1980, επιτρέπεται να αντικαθίστανται με άλλα, των

οποίων το ανώτατο μικτό βάρος δεν υπερβαίνει τα 8.000 χιλιόγραμμα ή να αναθεωρείται το μικτό βάρος τους μέχρι το παραπάνω επιτρεπόμενο βάρος.

Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής».

2. Η περίπτωση η) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2646/1996 (ΦΕΚ 276 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«η. Μεταφορά μαθητών από και προς τα σχολεία, τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών».

Αρθρο 28

Παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 3404/2005 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 260), μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2006.

Αρθρο 29

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3109/03 (Α' 38) συμπληρώνεται ως εξής:

«Στην ίδια περιοχή υπάγονται και οι Δήμοι Μάνδρας, Ραφήνας, Μαρκοπούλου, Αρτέμιδος (Λούτσας), Καλυβιών - Θορικού, η Κοινότητα Μαγούλας και η Κοινότητα Κουβαρά».

Αρθρο 30

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.