Δάνειο χορήγησης 300.000,00 ευρώ (για κάλυψη στεγαστικής του ανάγκης) την 19.12.2006, λογιστικής εκταμίευσης 481.170,00 CHF και αποπληρωμής με ρήτρα ελβετικού φράγκου. Ο δανειολήπτης δανειοδοτήθηκε σε ευρώ και πληρώνει τις τοκοχρεωλυτικές του δόσεις επίσης σε ευρώ. Επιτόκιο LIBOR CHF μηνιαίας διάρκειας + περιθώριο 1,50% + εισφορά Ν.128/75 0,12%.

Η τράπεζα χρησιμοποίησε εκείνη την ημέρα σε πελάτη της την συναλλαγματική ισοτιμία Eυρωποίησης της εκταμίευσης       1,6039 CHF/EURO (χωρίς διαπραγμάτευση με τον δανειολήπτη).

Το τοκοχρεολυτικό δάνειο ήταν διάρκειας 114 συνεχών τοκοχρεολυτικών δόσεων ή άλλως 9 ετών και 6 μηνών, λήξης 19.06.2016. 

Ο δανειολήπτης αποπλήρωσε στις 19.06.2016 το δάνειο τον 300.000,00 ευρώ (μετά από 9 έτη και 6 μήνες) με το συνολικό ποσό των 417.723,77 ευρώ (εμπρόθεσμα, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς τόκους υπερημερίας)

Για την αποπληρωμή του δανειακού κεφαλαίου πλήρωσε 376.243,81 ευρώ. Αν το δάνειο ήταν σε ευρώ θα πλήρωνε 300.000,00 ευρώ. Συνεπώς ζημία του από την αποπληρωμή του κεφαλαίου ποσό 76.243,83 ευρώ εφόσον για το δανειακό κεφάλαιο των 300.000,00 ευρώ που έλαβε,  κατέβαλε 376.243,81 ευρώ.

Για την αποπληρωμή των τόκων κατέβαλε 41.479,96 ευρώ. Η ζημία του από την αποπληρωμή των τόκων 3.595,82 ευρώ εφόσον ο δανειολήπτης αποπλήρωσε του τόκους σε ευρώ με τρέχουσα ισοτιμία αποπληρωμών (τιμή πώλησης της τράπεζας) με το συνολικό ποσό των 41.479,96 ευρώ αντί των 37.884,14 ευρώ που θα πλήρωνε αν ίσχυε η συναλλαγματική ισοτιμία εκταμίευσης 1,6039 CHF/EURO).

Τα έσοδα για την τράπεζα εκτός από τους νόμιμα συμφωνηθέντους τόκους ήταν και ότι πλήρωσε επιπλέον ο δανειολήπτης για την αποπληρωμή του δανειακού κεφαλαίου ποσό 76.243,83 και με ότι πλήρωσε επιπλέον για την αποπληρωμή των τόκων ποσό 41.479,96 ευρώ λόγω των τρεχουσών ισοτιμιών CHF/EURO που κατά την διάρκεια του δανείου υπήρξαν εις βάρος του. Συνολικά έσοδα για την τράπεζα για το δάνειο των 300.000,00 ευρώ 117.723,79 ευρώ.

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ

Δάνειο 481.170 CΗΦ Ή 300.000,00 Ευρώ Από 19.12.2006 Έως 19.06.2016

Εκταμίευση

Έσοδα για την Τράπεζα

Καταβολές για Κεφάλαιο και Τόκους

Εκταμίευση

300.000,00

76.243,81

376.243,81

Τόκοι

41.479,96

41.479,96

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

117.723,77

417.723,77

Επιτοκιακά, τα συγκεκριμένα έσοδα για την τράπεζα, ανεβάζουν το δανειακό επιτόκιο στο ύψος των 4,13% [δανειακό κεφάλαιο 300.000,00 Χ 3.470 ημέρες (από 19.12.2006 έως 19.12.2016) Χ 4,13% : 365 = 117.723,79 ευρώ, όσο ήταν εν τέλει τα συνολικά έσοδα για την τράπεζα].

 Το κυμαινόμενο επιτόκιο LIBOR CHF μηνιαίας διάρκειας επιπλέον των επιβαρύνσεων που συμφωνήθηκαν (περιθώριο 1,50% +εισφορά Ν.128/75 0,12%) κυμάνθηκε από 3,58% έως 0,82% κάτι όμως που δεν ήταν αληθές και ρεαλιστικό εφόσον το πραγματικό μεσοσταθμικό επιτόκιο ανήλθε σε 4,13%. 

Συνεπώς σύνολο ζημίας για τον δανειολήπτη αποπληρωμής του δανείου με τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες της τράπεζας σε σχέση με την συναλλαγματική ισοτιμία εκταμίευσης ποσό 79.839,65 ευρώ.

 Δάνειο χορήγησης 300.000,00 ευρώ (για κάλυψη στεγαστικής του ανάγκης) την 19.12.2006 με επιτόκιο ΕΚΤ +περιθώριο 1,50% +εισφορά Ν.128/75 0,12%.

 Η εκταμίευση των 300.000,00 ευρώ για 9 έτη και 6 μήνες θα επιβάρυνε τον δανειολήπτη με το συνολικό ποσό των 355.148,44 ευρώ. Το κυμαινόμενο επιτόκιο ΕΚΤ επιπλέον των επιβαρύνσεων κυμάνθηκε από 5,12% έως 1,62%. 

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΥΡΩ 

Δάνειο 300.000,00 ευρώ από 19.12.2006 έως 19.06.2016

Εκταμίευση

Έσοδα από την Τράπεζα

Καταβολές για Κεφάλαιο και Τόκους

Εκταμίευση

300.000,00

300.000,00

ΤΟΚΟΙ

55.148,44

55.148,44

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

55.148,44

355.148,44

 Συνεπώς μία σύγκριση ενός δανείου δοθέντος σε ευρώ (με κυμαινόμενο επιτόκιο ΕΚΤ + 1,50% + εισφορά Ν.128/75 0,12%) με μία σύγκριση δανείου εκταμιευθέντος σε ευρώ, λογιστικά χρεωθέντος σε ελβετικό φράγκο και αποπληρωθέντος με ρήτρα ελβετικού φράγκου (με κυμαινόμενο επιτόκιο LIBOR CHF μηνιαίας διάρκειας +1,50% +εισφορά Ν.128/75 0,12%) τεκμαίρει τα εξής: 

H αποπληρωμή εκταμίευσης δανείου 300.000,00 ευρώ αποπληρωθέν σε ευρώ θα εξοφληθεί με το ποσό των 355.148,44 ευρώ. Αν αποπληρωθεί με ρήτρα ελβετικού φράγκου θα αποπληρωθεί με το ποσό των 417.723,77 ευρώ. 

Η σύγκριση των δύο ανωτέρω δανείων τεκμαίρει 62.575,33 ευρώ παραπάνω για τον δανειολήπτη αν το δάνειο αποπληρωθεί με ρήτρα ελβετικού φράγκου αντί για ευρώ [417.723,77 ευρώ αποπληρωμή με ρήτρα ελβετικού φράγκου – 355.148,44 ευρώ αποπληρωμή σε ευρώ = 62.575,33 ευρώ] και αυτό διότι αποπλήρωσε λιγότερο μεν για τους τόκους αλλά για το δανειακό κεφάλαιο πλήρωσε περισσότερο από αυτά που χρηματοδοτήθηκε, ήτοι τις 300.000,00 ευρώ τις αποπλήρωσε με ποσό 376.243,81 ευρώ.

Το ευνοϊκό επιτόκιο που έλεγαν οι τράπεζες ήταν το δέλεαρ επιλογής του συγκεκριμένου δανείου. Η κυμαινότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δόσης επηρέαζε και το δανειακό κεφάλαιο και ο μηχανισμός των ευρωποιήσεων δεν έγινε με κανένα τρόπο κατανοητός ώστε να γίνει αντιληπτός σε όλο το εύρος του κινδύνου στον δανειολήπτη.

Μιλήστε μαζί μας σήμερα χωρίς καμία υποχρέωσή σας κάνοντας κλίκ εδώ.

Επιστρέψτε στις δανειοελεγκτικές μας υπηρεσίες κάνοντας κλίκ εδώ.