Κάποια Νομικά Θέματα σχετικά με την Ρευματοκολοπή

Σύμφωνα με το άρ. 372 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα απο την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν το αντικέιμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. 

Σημειώνεται οτι κινητό πράγμα θεωρείται κατά τον Ποινικό Κώδικα και η ενέργεια του ηλεκτρισμού, του ατμού και κάθε άλλη άυλη ενέργεια. 

Η αφαίρεση συνίσταται στην άρση της ξένης κατοχής επι του κινητού πράγματος και στην θεμελίωση νέας κατοχής απο το δράστη ή τρίτο έχοντας σκοπό παράνομης ιδιοποίησης. Συνεπώς συνιστά επίσης κλοπή ή με οποιονδήποτε τρόπο αφαίρεση ηλεκτρικής ή άλλης ενέργειας με σκοπό την παράνομη ιδιοποίηση της. 

Το αδίκημα μπορεί να τελεστεί με ποικίλους τρόπους όπως με την κοπή της ασφάλειας της (σφραγίδας) των ακροδεκτών του μετρητή και με την επέμβαση σε αυτόν ώστε να ξεβιδώνει ο σύνδεσμος τάσης με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται η πραγματική κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο οι σφραγίδες που τίθενται στις χελώνες απο την ΔΕΗ Α.Ε. δεν αποτελούν σφραγίδες αρχής και η παραβίαση τους δεν στοιχειοθετεί το έγκλημα του άρ. 178 περ. β’ ΠΚ καθώς η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορεί να θεωρηθεί άσκηση κρατικής εξουσίας αφού το πουθενά δεν προκύπτει οτι το κράτος έχει το μονοπώλιο στη ν παροχή ρεύματος.

Η ΔΕΗ Α.Ε. που θέτει τις σφραγίδες κάθε άλλο παρά αρχή έιναι αφού έχει την εταιρική μορφή της ανώνυμης εταιρείας και ο μεγαλύτερος κάτοχος του μετοχικού της κεφαλαίου (45.07%) ανήκει σε ιδιώτες επενδυτές άλλωστε τα τελεταία χχρόνια η αγορά παροχής ηλεκτρικής ενέργειας έχει απελευθερωθεί κατόπιν ευρωπαΪκών κανονισμών και οδηγιών και έτσι η ΔΕΗ απωλέσει το μονοπώλιομ ενώ την ίδια στιγμή πολλές νέες εταιρείς δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν προσφέροντας υπηρεσίες παροχής ρεύματος στους Έλληνες πολίτες. Συνεπώς, η παροχή ηλεκτρισμού ρεύματος επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί άσκηση δημόσιας εξουσίας αφού, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν και ιδιωτικές εταιρείες που παρέχουν το συγκεκριμένο αγαθό.

Απο τα παραπάνω γίνεται εμφανές οτι οι σφραγίδες που τίθενται στις “χελώνες” απο την ΔΕΗ Α.ε. δεν αποτελούν σφραγίδες αρχής και η παραβίαση τους δεν στοιχειοθετεί το έγκλημα του 178 περ. β ΠΚ.