ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ


Συνεδρίαση 3/26.1.2011, θέμα 5

Αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55A του έχοντος ισχύ νόμου (ν. 3424/1927, ΦΕΚ Α΄ 298) Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

β) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών», (ΦΕΚ Α΄ 128)

γ) την ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010 «Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει, σχετικά με τη μετονομασία και τη διεύρυνση της σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων», (ΦΕΚ Β’1953)

δ) τις διατάξεις του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α΄ 38/10/02/2004) «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 3 παρ. 1γ και 5 αυτού

ε) τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 46511/Β2147/29.10.2007 (ΦΕΚ Β’ 2190) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης «Διαπιστωτική πράξη έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Επ.Ε.Ι.Α.)», ως εκ του ν. 3229/2004

στ) τις διατάξεις του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α΄ 10) περί «Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως», όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 13, 6 παρ. 2, 111 παρ. 1 και 6 και 120 παρ. 2 και 3 αυτού

ζ) τη διάταξη του άρθρου 6, παρ. 2 ν. 3557/2007 (ΦΕΚ Α 100) «Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α΄) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης (ΦΕΚ 331/Α΄) και άλλες διατάξεις»

η) τις διατάξεις του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ Α 331) «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

θ) το από 21.1.2011 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης

ι) ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

να καθορίσει τη διαδικασία διακανονισμού και καταβολής στους δικαιούχους κάθε αποζημίωσης που απορρέει από ασφαλιστική σύμβαση και οφείλεται σύμφωνα με τους όρους αυτής και τις διατάξεις του Π.Δ. 237/1986 όπως ισχύει, τις σχετικές οργανωτικές υποχρεώσεις των εμπλεκομένων ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς και τις κυρώσεις για την παράβαση διατάξεων της παρούσας, ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ι: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ


Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής


Η παρούσα Πράξη αφορά:

α) τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς με έδρα την Ελλάδα, που ασκούν τον κλάδο 10 των ασφαλίσεων κατά ζημιών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 13 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, για το σύνολο των ασφαλίσεων που αυτοί συνάπτουν, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στα λοιπά Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μέσω υποκαταστημάτων ή με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Για τις ασφαλίσεις, που οι ως άνω επιχειρήσεις συνάπτουν σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ.), η παρούσα εφαρμόζεται, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές δεν υπόκεινται σε αντίστοιχες υποχρεώσεις στις χώρες αυτές.

β) τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με Υποκατάστημα ή με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, για τις ασφαλίσεις του κλάδου 10 κατά ζημιών του Ν.Δ. 400/1970 που συνάπτουν στην Ελλάδα, και

γ) τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς τρίτων χωρών, για τις ασφαλίσεις του κλάδου 10 κατά ζημιών του Ν.Δ. 400/1970, που συνάπτουν στην Ελλάδα.

Τα υπό α), β) και γ) ανωτέρω νομικά πρόσωπα εφεξής αναφέρονται ως «οι Εταιρείες».

Άρθρο 2: Ορισμοί


1. Ως «ασφαλισμένος» νοείται το πρόσωπο του στοιχ.β’ του άρθρου 1 του Π.Δ. 237/1986, όπως ισχύει.

2. Ως «ζημιωθέν πρόσωπο» νοείται το πρόσωπο του στοιχ. γ’ του άρθρου 1 του Π.Δ. 237/86, όπως ισχύει.

3. Ως «προσφορά» νοείται η πρόταση που υποβάλλει η Εταιρεία προς το ζημιωθέν πρόσωπο, ως προβλέπεται από το εδάφιο α’ της παρ. 6 του άρθρου 6 του Π.Δ. 237/1986 και που κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνει τα στοιχεία του άρθρου 12 της παρούσας.

4. Ως «απάντηση» νοείται η αιτιολογημένη άρνηση υποβολής προσφοράς της Εταιρείας προς το ζημιωθέν πρόσωπο, ως προβλέπεται από το εδάφιο β’ της παρ. 6 του άρθρου 6 του Π.Δ. 237/1986.

5. Ως «πραγματογνωμοσύνη επί υλικών ζημιών» νοείται η έκθεση των οριζομένων από τις εταιρείες πραγματογνωμόνων για την εκτίμηση της υλικής ζημιάς που υπέστησαν τα ζημιωθέντα πρόσωπα, συνεπεία συγκεκριμένου τροχαίου συμβάντος.

6. Ως «ιατρική πραγματογνωμοσύνη» νοείται η έκθεση των οριζομένων από τις Εταιρείες ιατρών συναφούς ειδικότητας με την επελθούσα σωματική βλάβη των ζημιωθέντων προσώπων, για την εκτίμηση της σωματικής βλάβης που αυτά υπέστησαν, συνεπεία συγκεκριμένου τροχαίου συμβάντος.

7. Ως «πραγματογνωμοσύνη συνθηκών ατυχήματος» νοείται η έκθεση των οριζομένων από τις Εταιρείες πραγματογνωμόνων για την διερεύνηση του βαθμού υπαιτιότητας των οδηγών και των πραγματικών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το τροχαίο ατύχημα.

8. Ως «εκτίμηση επί υλικών ζημιών» νοείται η προσκομιζόμενη στις Εταιρείες από τα ζημιωθέντα πρόσωπα έκθεση για την εκτίμηση της υλικής ζημιάς που υπέστησαν αυτά, συνεπεία συγκεκριμένου τροχαίου συμβάντος.

9. Ως «ιατρική εκτίμηση» νοείται η προσκομιζόμενη στις Εταιρείες από τα ζημιωθέντα πρόσωπα έκθεση ιατρών συναφούς ειδικότητας με την επελθούσα σωματική βλάβη των ζημιωθέντων προσώπων, για την εκτίμηση της σωματικής βλάβης που αυτά υπέστησαν, συνεπεία συγκεκριμένου τροχαίου συμβάντος.

10. Ως «εκτίμηση συνθηκών ατυχήματος» νοείται η προσκομιζόμενη στις Εταιρείες από τα ζημιωθέντα πρόσωπα έκθεση για την διερεύνηση του βαθμού υπαιτιότητας των οδηγών και των πραγματικών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το τροχαίο ατύχημα.

11. Ως «υπεύθυνος διοίκησης» νοείται το πρόσωπο της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρο 55 ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει.

12. Ως «τελεσίδικες αποφάσεις» νοούνται οι δικαστικές αποφάσεις κατά των οποίων δεν χωρούν τακτικά ένδικα μέσα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

13. Ως «Σύστημα Αμεσης Πληρωμής» (Σ.Α.Π.): το σύστημα, μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν στην Ελλάδα τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, το οποίο υφίσταται κατ’ εφαρμογή συμφωνίας, με σκοπό τον άμεσο διακανονισμό των ζημιών σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.

14. Ως «φιλική δήλωση τροχαίου ατυχήματος» : το έντυπο που συνυπογράφουν τα εμπλεκόμενα στο τροχαίο ατύχημα μέρη, σύμφωνα με το αναφερόμενο ανωτέρω «Σύστημα Αμεσης Πληρωμής».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


Άρθρο 3: Γενικές Αρχές

1. Οι Εταιρείες εκδίδουν και τηρούν υποχρεωτικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, Φακέλους Ασφαλιστικών Περιπτώσεων (Φ.Α.Π.), Αρχείο Φακέλων Ασφαλιστικών Περιπτώσεων (Α.Φ.Α.Π.), Αρχείο Στατιστικών Στοιχείων και αποδείξεις παράδοσης και παραλαβής εγγράφων.

2. Η έκδοση, η τήρηση και η υποβολή, προς την Τράπεζα της Ελλάδος, των στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένων στοιχείων και Αρχείων, είναι διαρκής οργανωτική υποχρέωση των Εταιρειών, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στα επόμενα άρθρα 4 και 5 της παρούσας, αποτελεί δε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων διοίκησης των Εταιρειών.

3. Τα Αρχεία και στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου τηρούνται κατά τρόπον ώστε να μπορούν να τίθενται άμεσα στην διάθεση της Τραπέζης της Ελλάδος, σε περίπτωση επιτόπιου ελέγχου. 4. Το Αρχείο Φακέλων Ασφαλιστικών Περιπτώσεων (ΑΦ.Α.Π.) και το Αρχείο Στατιστικών Στοιχείων καταρτίζονται και τηρούνται ηλεκτρονικά.

Άρθρο 4: Φάκελος Ασφαλιστικής Περίπτωσης


1. Περιεχόμενο κάθε Φακέλου Ασφαλιστικής Περίπτωσης (Φ.Α.Π.) αποτελούν, ενδεικτικά και ανάλογα με τις συνθήκες του συγκεκριμένου κάθε φορά τροχαίου ατυχήματος, τα ακόλουθα:

α) η δήλωση του τροχαίου ατυχήματος από τον ασφαλισμένο, η αίτηση αποζημίωσης του ζημιωθέντος προσώπου του άρθρου 10 της παρούσας πράξης και το έντυπο κοινής δήλωσης που υπογράφουν τα εμπλεκόμενα στο τροχαίο ατύχημα μέρη (φιλική δήλωση τροχαίου ατυχήματος) κατ’ εφαρμογή του Συστήματος Αμεσης Πληρωμής (Σ.Α.Π.). Υπόδειγμα της αίτησης αποζημίωσης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης.

β) η πραγματογνωμοσύνη επί υλικών ζημιών, καθώς και τυχόν ιατρική πραγματογνωμοσύνη και πραγματογνωμοσύνη συνθηκών ατυχήματος, με τα συνημμένα σε αυτές στοιχεία. Ειδικά η πραγματογνωμοσύνη επί υλικών ζημιών επί οχήματος, περιλαμβάνει ενδεικτικά τις φωτογραφίες του ζημιωθέντος οχήματος, περιγραφή των βλαβέντων σημείων αυτού, αναλυτική περιγραφή των αναγκαίων εργασιών επισκευής και αναλυτική τιμολόγηση των εργασιών επισκευής.

γ) η εκτίμηση επί υλικών ζημιών οχήματος, καθώς και τυχόν ιατρική εκτίμηση και εκτίμηση συνθηκών ατυχήματος, με τα συνημμένα σε αυτές στοιχεία.

δ) τα επιπρόσθετα στοιχεία που τυχόν συγκεντρώθηκαν για την εκτίμηση της υπαιτιότητας, όπως ενδεικτικά το δελτίο συμβάντος τροχαίου ατυχήματος, τις φωτογραφίες του τόπου του ατυχήματος, τις φωτογραφίες όλων των εμπλεκομένων στο ατύχημα οχημάτων και τυχόν αντίγραφα ποινικής δικογραφίας.

ε) τα αντίγραφα όλων των τιμολογίων και αποδείξεων επί των οποίων ο ζημιωθείς στηρίζει το αίτημά του για αποζημίωση.

στ) τα αντίγραφα όλων των αποδείξεων παράδοσης και παραλαβής εγγράφων που έχει εκδώσει η Εταιρεία για τον συγκεκριμένο Φ.Α.Π.

ζ) το αντίγραφο της έγγραφης προσφοράς, ή της απάντησης, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 9 και 12 της παρούσας και η σχετική απόδειξη παράδοσης και παραλαβής εγγράφου με την οποία αποδεικνύεται η παραλαβή της προσφοράς ή της απάντησης από τα ζημιωθέντα πρόσωπα.

η) το αντίγραφο της τυχόν εκδοθείσας τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αφορά τον συγκεκριμένο Φ.Α.Π.

θ) τις αποδείξεις καταβολής αποζημίωσης προς τα ζημιωθέντα πρόσωπα.

2. Στην περίπτωση ενεργοποίησης του Συστήματος Αμεσης Πληρωμής, ο Φάκελος Ασφαλιστικής Περίπτωσης τηρείται από την Εταιρεία του ζημιωθέντος προσώπου.

3. Σε περίπτωση παράδοσης πρωτότυπων εγγράφων, στον Φ.Α.Π. τηρούνται οπωσδήποτε αντίστοιχα απλά αντίγραφα.

4. Οι Εταιρείες γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος ένα ή περισσότερα, συγκεκριμένα σημεία των εγκαταστάσεών τους, όπου τηρούν συγκεντρωμένους όλους τους Φ.Α.Π.

5. Η υποχρέωση τήρησης των Φ.Α.Π. υφίσταται:

α) μέχρι τον πλήρη διακανονισμό της διαφοράς για όσους Φ.Α.Π. σχηματίζονται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης

β) για τουλάχιστον δέκα έτη από το σχηματισμό τους για όλους τους λοιπούς Φ.Α.Π. που ήδη υφίστανται στις Εταιρείες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου παρατείνεται και πέραν της δεκαετίας μέχρις ολοκληρώσεως του διακανονισμού της διαφοράς.

Άρθρο 5: Aρχείο Φακέλων Ασφαλιστικής Περίπτωσης


Περιεχόμενο του Αρχείου Φακέλων Ασφαλιστικής Περίπτωσης (Α.Φ.Α.Π.) αποτελεί η καταγραφή σε ηλεκτρονικό αρχείο των Φ.Α.Π. βάσει του αριθμού τους, και η καταχώρηση στο ηλεκτρονικό αρχείο του συνόλου σαρρωθέντων πρωτότυπων εγγράφων ή αντιγράφων που περιέχει ο αντίστοιχος έντυπος Φ.Α.Π. Οι Εταιρείες ενημερώνουν το Α.Φ.Α.Π. το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από το σχηματισμό του Φ.Α.Π. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 της παρούσας, και εφεξής το αργότερο εντός τριών εργασίμων ημερών από την παραλαβή του κάθε εγγράφου, που καταχωρείται στον Φ.Α.Π.. Οι Εταιρείες τηρούν το Α.Φ.Α.Π. για τουλάχιστον δεκαπέντε έτη από το σχηματισμό του Φ.Α.Π.

Άρθρο 6: Αποδείξεις παράδοσης και παραλαβής εγγράφων


1. Ελάχιστο περιεχόμενο των αποδείξεων παράδοσης και παραλαβής εγγράφων αποτελεί ο αύξων αριθμός της εκδοθείσας απόδειξης αντιστοιχών σε ηλεκτρονικά τηρούμενο ειδικό πρωτόκολλο, η απεικόνιση του σήματος και της επωνυμίας των Εταιρειών, η αναγραφή του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου ή του ζημιωθέντος προσώπου, η υπογραφή του, η περιγραφή του είδους του εγγράφου που παραδόθηκε και παραλήφθηκε, η ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής του εγγράφου, το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα και η υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου.

2. Με απόδειξη παράδοσης και παραλαβής εγγράφου εξομοιώνονται:

α) το έντυπο των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την υπογραφή υπαλλήλου των Εταιρειών για την παραλαβή συστημένης επιστολής,

β) το αποδεικτικό τηλεομοιοτυπίας του άρ. 10 παρ. 4 της παρούσας πράξης, στον αριθμό που έχει γνωστοποιηθεί κατά το άρ. 15 παρ. 1 της παρούσας, και γ) η έκθεση επίδοσης δικαστικού επιμελητή, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 7: Αρχείο Στατιστικών Στοιχείων

1. Ελάχιστο περιεχόμενο του Αρχείου Στατιστικών Στοιχείων αποτελούν:

α.i. ο αριθμός των Φ.Α.Π. που σχηματίστηκαν μέσα στο έτος,

α.ii. για πόσους από τους Φ.Α.Π. της περ. α.i. συντάχθηκαν προσφορές αποζημίωσης και για πόσους απαντήσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6 του π.δ. 237/86, όπως ισχύει,

α.iii. ο μέσος χρόνος που απαιτήθηκε, για τους Φ.Α.Π. της περ. α, από την παραλαβή της δήλωσης ή της αίτησης αποζημίωσης για την αποστολή της προσφοράς ή της απάντησης

β.i. βάσει των τελεσιδίκων αποφάσεων που εκδόθηκαν μέσα στο έτος, για πόσες απαντήσεις που συντάχθηκαν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας οι Εταιρείες υποχρεώθηκαν τελικά δικαστικά να καταβάλουν αποζημίωση.

β.ii. βάσει των τελεσιδίκων αποφάσεων που εκδόθηκαν μέσα στο έτος, για πόσες προσφορές που συντάχθηκαν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας οι Εταιρείες υποχρεώθηκαν τελικά δικαστικά να καταβάλουν αποζημίωση.

γ. για όλους τους Φ.Α.Π. που τηρούν οι Εταιρείες οι οποίοι αφορούν σωματική βλάβη ή θάνατο προσώπου και είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, ανεξαρτήτως χρόνου σχηματισμού, και για όλους τους Φ.Α.Π. που θα σχηματισθούν εφεξής, καταγράφεται αναλυτικά το ύψος των κονδυλίων αποζημίωσης υλικών ζημιών, ηθικής βλάβης, ψυχικής οδύνης, διαφυγόντων κερδών και περιοδικών καταβολών που :

(i) περιλήφθηκαν στην τυχόν προσφορά,

(ii) ζητήθηκαν με τυχόν ασκηθείσα αγωγή,

(iii) επιδικάσθηκαν τελεσιδίκως και

(iv) καταβλήθηκαν στα ζημιωθέντα πρόσωπα.

Η ανάλυση γίνεται ξεχωριστά ανά ζημιωθέν πρόσωπο. Για τις περιοδικές καταβολές καταγράφονται : – τα επιμέρους ποσά, – η διάρκεια περιοδικής καταβολής και – ο υπολογισμός τυχόν καταβαλλόμενης προσαύξησης που :

(i) περιλήφθηκαν στην τυχόν προσφορά

(ii) ζητήθηκαν με την αγωγή και

(iii) επιδικάσθηκαν τελεσιδίκως.

2. Για την τήρηση όσων προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζεται το Παράρτημα ΙΙ της παρούσης.

Άρθρο 8: Υποβολή στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος


1. Τα στοιχεία α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 7 της παρούσας υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος ως εξής: Για τους Φ.Α.Π. που σχηματίσθηκαν το πρώτο εξάμηνο κάθε ημερολογιακού έτους, τα στοιχεία υποβάλλονται στο πρώτο οκταήμερο του δέκατου μήνα του ίδιου ημερολογιακού έτους και λαμβάνουν υπόψη την εξέλιξη των Φ.Α.Π. που σημειώθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του ίδιου ημερολογιακού έτους. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία των Φ.Α.Π. που σχηματίσθηκαν σε όλο το ημερολογιακό έτος υποβάλλονται στις πρώτες οκτώ ημέρες του τέταρτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, και λαμβάνουν υπόψη την εξέλιξη των Φ.Α.Π. που σημειώθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους. Το Αρχείο Στατιστικών Στοιχείων υποβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Τα στοιχεία της περ. γ παρ. 1 του άρθρου 7 της παρούσας, για όσους φακέλους των Εταιρειών εμφανίζονται ως εκκρεμείς στις 31?12?2010, θα υποβληθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος για πρώτη φορά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Εφεξής, τα στοιχεία της περ. γ παρ. 1 του άρθρου 7 της παρούσας κάθε ημερολογιακού έτους, υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου ημερολογιακού έτους.

3. Επιπλέον όσων ορίζονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητεί από τις εποπτευόμενες Εταιρείες, με έγγραφη κλήση που αποστέλλεται επί αποδείξει, την υποβολή των αρχείων ή των επιμέρους στοιχείων, που αναφέρονται στην παρούσα. Οι εταιρείες υποχρεούνται να αποστέλουν, το αργότερο εντός τριών εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της κλήσης, σε ηλεκτρονική μορφή τα αιτηθέντα στοιχεία, φέροντα κατ’ ελάχιστον την υπογραφή του υπεύθυνου διοίκησης αυτών .

4. Το Αρχείο του στοιχείου (γ) της παρ. 1 του άρθρου 7 της παρούσας είναι της μορφής csv, comma delimited και αποστέλλεται με cd/dvd στην ταχυδρομική διεύθυνση της Τράπεζας της Ελλάδος, Πανεπιστημίου 21, ΤΚ 102 50.

5. Το αποστελλόμενο από τις Επιχειρήσεις αρχείο ακολουθεί την εξής ονοματοδοσία:

α) Κωδικός Αρχείου tel.

β) Κωδικός Συστήματος (Κ/Σ) της ασφαλιστικής επιχείρησης, ο οποίος ανευρίσκεται από την ιστοσελίδα : http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/PrivateInsuranceFirmsSearch.aspx, και στο πεδίο που εμφανίζεται με την επωνυμία της συγκεκριμένης ασφαλιστικής επιχείρησης

γ) Ημερολογιακό έτος αναφοράς. Αυτές οι πληροφορίες σε συνένωση, χωρίς κενά μεταξύ τους και την ημερομηνία σε μορφή (YYYYMMDD).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ιιι: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ


Άρθρο 9: Αρχές που διέπουν τη διαδικασία διακανονισμού


1. Οι Εταιρείες καταβάλλουν κάθε επιμέλεια για τον άμεσο διακανονισμό των ζημιών από τροχαία ατυχήματα, τηρώντας την τρίμηνη προθεσμία που τάσσεται από το άρθρο 6 παρ. 6 του Π.Δ. 237/86, εντός της οποίας θα πρέπει : είτε

α) να υποβάλουν αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης, σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημιά έχει αποτιμηθεί, είτε

β) να υποβάλουν αιτιολογημένη απάντηση επί των σημείων που περιέχονται στην αίτηση του δικαιούχου αποζημίωσης, στην περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται, ή δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί σαφώς, ή σε περίπτωση που η ζημιά δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως.

2. Οι απαντήσεις είναι αιτιολογημένες κατά τρόπον ώστε να προκύπτει ο συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο οι Εταιρείες αρνούνται να αποζημιώσουν τα ζημιωθέντα πρόσωπα.

3. Οι Εταιρείες αξιολογούν τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές πηγάζουν ιδίως από την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 237/86, με βάση το σύνολο των κατά το άρθρο 4 της παρούσας στοιχείων που υπάρχουν κατά περίπτωση.

4. Οι Εταιρείες συνεκτιμούν, κατά την αποτίμηση της ζημίας, τόσο τα τιμολόγια και τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, και τα αντίγραφα των εκτιμήσεων του άρθρου 4 στοιχείο γ’ της παρούσας, που υποβάλλουν τα ζημιωθέντα πρόσωπα, όσο και τις πραγματογνωμοσύνες του άρθρου 4 στοιχείο β’ της παρούσας πράξης, που τυχόν υπάρχουν για την συγκεκριμένη ασφαλιστική περίπτωση.

Άρθρο 10: Δήλωση ατυχήματος και αίτηση αποζημίωσης


1. Οι δηλώσεις ατυχήματος και οι αιτήσεις αποζημίωσης, που υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ.1, 2 και 6 παρ. 6 αντιστοίχως του Π.Δ. 237/1986, καθώς και η τυχόν υπάρχουσα φιλική δήλωση τροχαίου ατυχήματος του Συστήματος Αμεσης Πληρωμής (Σ.Α.Π.), καταχωρούνται από τις Εταιρείες στο Φάκελο Ασφαλιστικής Περίπτωσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. Η αίτηση αποζημίωσης περιλαμβάνει υποχρεωτικώς τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης.

2. Οι δηλώσεις και οι αιτήσεις αποζημίωσης υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία των Εταιρειών, είτε με αποστολή τηλεομοιοτυπίας, είτε με συστημένη επιστολή, εφόσον βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, είτε κατατίθενται αυτοπροσώπως στα οριζόμενα από τις Εταιρείες, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 της παρούσας, γραφεία ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Τα περιγραφόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 γραφεία, φυσικά και νομικά πρόσωπα, χορηγούν απόδειξη παράδοσης και παραλαβής εγγράφου και αποστέλλουν τις παραληφθείσες δηλώσεις και αιτήσεις αποζημίωσης στο σημείο όπου τηρούνται οι Φ.Α.Π., κατά το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 της παρούσας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή τους.

3. Ως ημερομηνία σχηματισμού του Φ.Α.Π. θεωρείται η προγενέστερη εκ των ημερομηνιών υποβολής της δήλωσης ή της αίτησης αποζημίωσης , ή της φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος.

Άρθρο 11: Χρόνος διενέργειας πραγματογνωμοσύνης επί υλικών ζημιών οχήματος


Στις περιπτώσεις που οι Εταιρείες κρίνουν ότι απαιτείται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης επί υλικών ζημιών, οι Εταιρείες τη διενεργούν, υπό την προϋπόθεση εντοπισμού του οχήματος στον τόπο που έχει γνωστοποιηθεί από τον ζημιωθέντα, το αργότερο εντός δέκα πέντε ημερών εάν το ατύχημα συνέβη στην Ελλάδα και το αργότερο εντός είκοσι πέντε ημερών, εάν το ατύχημα συνέβη στο εξωτερικό, με την επιφύλαξη περιπτώσεων κατά τις οποίες αλλοδαπό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης υποχρεούται στη διεξαγωγή της διαδικασίας διακανονισμού ή έχει επιληφθεί αυτού. Η πραγματογνωμοσύνη αυτή καταχωρείται στον Φάκελο Ασφαλιστικής Περίπτωσης. Οι ως άνω προθεσμίες αρχίζουν από την ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται στις Εταιρείες η αίτηση αποζημίωσης του άρθρου 10 της παρούσας.

Άρθρο 12: Προσφορά και Διακανονισμός τροχαίου ατυχήματος


1. Στην προσφορά αποζημίωσης των Εταιρειών του άρθρου 6 παρ. 6 περ. α’ του Π.Δ. 237/1986 περιλαμβάνονται, ως ελάχιστο περιεχόμενο, το ακριβές προσφερόμενο προς τα ζημιωθέντα πρόσωπα ποσό αποζημίωσης καθώς και ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος πληρωμής του ποσού της αποζημίωσης, ή αυτούσιας αποκατάστασης της ζημίας.

2. Ο χρόνος πληρωμής που αναφέρει η προσφορά αποζημίωσης, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα ημέρες από την προσφορά. Αν συμφωνηθεί αυτούσια αποκατάσταση της ζημιάς, ο χρόνος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι ημέρες από τη συμφωνία, εκτός αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών.

3. Κατά την εξόφληση τα ζημιωθέντα πρόσωπα υποχρεούνται να παραδίδουν στις Εταιρείες τα πρωτότυπα τιμολόγια και τις πρωτότυπες αποδείξεις υπηρεσιών κάθε σχετικής ζημίας ή δαπάνης, εφόσον αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη νόμιμη καταβολή της αποζημίωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΖΗΜΙΟΘΕΝΤΏΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Άρθρο 13: Πληροφόρηση ασφαλισμένου


1. Οι Εταιρείες επισυνάπτουν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από τροχαίο ατύχημα, το οποίο παραδίδουν στον ασφαλισμένο, πέραν των αναφερόμενων στην ασφαλιστική νομοθεσία εντύπων και τα εξής έγγραφα: έντυπο δήλωσης τροχαίου ατυχήματος και έντυπο αίτησης αποζημίωσης. Για την παράδοση αυτή λαμβάνουν σχετική απόδειξη παραλαβής από τον ασφαλισμένο.

2. Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο γίνεται συνοπτική μνεία του περιεχομένου της παρούσας.

Άρθρο 14: Λήψη αντιγράφων


Οι ασφαλισμένοι και τα ζημιωθέντα πρόσωπα δικαιούνται να παραλαμβάνουν από το περιεχόμενο του σχηματισθέντος Φ.Α.Π. αντίγραφα, με τη σφραγίδα της εταιρείας και την ένδειξη «αντίγραφο από τον Φ.Α.Π. που τηρεί η εταιρεία», με αίτησή τους που καταχωρείται στον Φ.Α.Π., με ταυτόχρονη χορήγηση απόδειξης παράδοσης και παραλαβής και με δική τους δαπάνη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/97.

Άρθρο 15: Γνωστοποιήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος


1. Οι Εταιρείες γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος τον τόπο αυτοπρόσωπης υποβολής των δηλώσεων και των αιτήσεων αποζημίωσης του άρθρου 10, καθώς και την ταχυδρομική διεύθυνση και τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας όλων των εξουσιοδοτημένων φυσικών και νομικών προσώπων για τους σκοπούς του άρθρου 10, τα κατά τόπους γραφεία πωλήσεων καθώς και το σημείο του άρθρου 4 παρ. 3 της παρούσας, εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας,. Οι Εταιρείες υποχρεούνται να διαθέτουν τουλάχιστον ένα σημείο παραλαβής δηλώσεων και των αιτήσεων αποζημίωσης του άρθρου 10 σε κάθε Νομό της ελληνικής επικράτειας. Επίσης, οι Εταιρείες ενημερώνουν την Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε τροποποίηση των στοιχείων αυτών, μία εβδομάδα προτού επέλθει η οποιαδήποτε μεταβολή.

2. Οι Εταιρείες γνωστοποιούν ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα πρόσωπα που ορίζουν ως αρμόδια για την επικοινωνία με την Τράπεζα της Ελλάδος, για θέματα εφαρμογής της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V


Άρθρο 16: Διοικητικές Κυρώσεις


1. Για οποιαδήποτε παράβαση όσων ορίζονται στην παρούσα Πράξη, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 120, παρ. 3 του ν.δ. 400/1970.

Άρθρο 17: Έναρξη ισχύος 


Η παρούσα αρχίζει να ισχύει την πρώτη μέρα του όγδοου μήνα από τη δημοσίευσή της.

Άρθρο 18: Τελικές Διατάξεις

1. Από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη.

2. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και των παραρτημάτων της.

Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ 


Θέλουμε να θυμίσουμε αυτό που ισχύει και θα ισχύει διαρκώς : Η άμεση σχέση με τον ασφαλιστή σας είναι απόλυτα αναγκαία διότι είναι “ο άνθρωπός σας”. Σε περίπτωση ασφάλισης μέσω Τράπεζας, πάντα να απαιτείτε να γνωρίσετε τον ασφαλιστή σας πρόσωπο με πρόσωπο ο οποίος, σαν ασφαλιστής, θα έχει την άμεση υπευθυνότητα για το service του συμβολαίου σας.

Η πάγια άποψή μας είναι : Δεν υπάρχουν κακές ασφαλιστικές εταιρείες – υπάρχουν μόνο κακοί ασφαλιστές.