ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Οn-line

(Νόμος Ν.2696/23.03.1999 ΦΕΚ.57α και αναπροσαρμογή Νόμων Ν.3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50Α' & Ν.4530/30.03.2018/ΦΕΚ.59Α')

Πίνακας Περιεχομένων  |  ΝΕΟΣ Πίνακας ποινών ΚΟΚ (Πρόστιμα, Point System, Ερωτήσεις)  |  Πίνακας ορίων ταχύτητας | Πινακίδες

ΑΡΘΡΟ 107 : Σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς των οδηγών


1. Mε απόφαση των Yπoυργών Mεταφoρών και Eπικoινωνιών και Δημόσιας Tάξης, καθιερώνεται Σύστημα Eλέγχoυ της Συμπεριφoράς των Οδηγών (Σ.E.Σ.O.) όλων των μηχανoκίνητων oχημάτων ή oρισμένων κατηγoριών εξ αυτών ή και των μoτoπoδηλάτων, με τη συγκέντρωση και καταχώριση των στoιχείων για τις διαπραττόμενες από αυτoύς παραβάσεις oρισμένων διατάξεων τoυ παρόντoς Kώδικα και της κατηγoρίας αυτών.

2. Mε την αυτή απόφαση καθoρίζoνται o τρόπoς συγκέντρωσης και καταχώρισης των πιo πάνω στoιχείων, η βαθμoλόγηση των παραβάσεων και τα επιβαλλόμενα διoικητικά μέτρα στην περίπτωση συγκέντρωσης oρισμένης βαθμoλoγίας και μπορεί να ορίζεται ότι άδεια οδήγησης που αφαιρέθηκε, κατ’εφαρμογή του συστήματος ελέγχoυ της συμπεριφoράς των oδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.), επαναχορηγείται μόνο μετά από εκπαίδευση του οδηγού με το ειδικό περιεχόμενο που ορίζει η απόφαση και εξέτασή του.

3. Τα πιο πάνω διοικητικά μέτρα επιβάλλονται και εκτελούνται παράλληλα και ανεξάρτητα με τις ποινικές κυρώσεις.

****** τέλος άρθρου και αρχή πρόσθετων σχολίων μας ******

Με την υπόψη απόφαση :

Εγινε επαναξιολόγηση των παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. που είχαν ενταχθεί στο Σ.Ε.Σ.Ο. και ορισμένες από αυτές αφαιρέθηκαν διότι κρίθηκαν παραβάσεις δευτερεύουσας σημασίας , ενώ εισήχθηκαν νέες των άρθρων 42 [ αλκοόλ - τοξικές ουσίες ], 20 [ υπέρβαση ορίου ταχύτητας άνω των 40 χιλ. ανά ώρα ] και 82 [ αντικανονικός πρόσθετος εξοπλισμός οχημάτων ].

Αυξάνεται ο χρόνος παραγραφής των τροχαίων παραβάσεων που υπάγονται στο Σ.Ε.Σ.Ο. σε δύο [2] χρόνια για τους επαγγελματίες αυτοκινητιστές και σε τέσσερα [4] χρόνια για όσους έχουν ερασιτεχνική άδεια οδήγησης.

Εγινε αναβαθμολόγηση των παραβάσεων του Σ.Ε.Σ.Ο. λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση κάθε παράβασης στην οδική ασφάλεια και καθιερώθηκαν τρεις κατηγορίες βαθμών ποινής στους παραβάτες - οδηγούς , δηλαδή 7,5 και 3 βαθμοί, έναντι των 5,4,3,2 βαθμών που ίσχυαν .

Η αφαίρεση της άδειας οδήγησης θα γίνεται με την συμπλήρωση είκοσι πέντε [25] βαθμών, η ειδοποίηση θα στέλνεται με τη συμπλήρωση δέκα πέντε [15] βαθμών, ενώ το διάστημα αφαίρεσης της άδειας οδήγησης είναι έξι [6] τουλάχιστον μήνες, αν η άδεια αφαιρείται πρώτη φορά. Αν ο ίδιος παραβάτης - οδηγός συμπληρώσει το όριο των [25] βαθμών ποινής και άνω, για δεύτερη φορά εντός πενταετίας από την επαναχορήγησή της, η άδεια αφαιρείται για διάστημα ενός [1] έτους.

Αν συμπληρώσει το όριο των [25] βαθμών ποινής και άνω, για τρίτη ή περισσότερες φορές εντός πενταετίας από την προηγούμενη επαναχορήγησή της, η άδεια αφαιρείται εκ νέου για διάστημα δύο [2] ετών κάθε φορά μετά τη δεύτερη.

Η επανεξέταση [θεωρητική και πρακτική] οδηγού του οποίου η άδεια αφαιρέθηκε με το Σ.Ε.Σ.Ο. , θα γίνεται μετά από προηγούμενη υποχρεωτική, θεωρητική και πρακτική, εκπαίδευση [για όσες από τις άδειες οδήγησης έχει καθιερωθεί] σε αριθμό μαθημάτων ίσο με το 50 % των προβλεπόμενων για τους υποψήφιους οδηγούς, με ιδιαίτερη έμφαση σε ύλη ή τομείς ανάλογους των παραβάσεων που καταγράφηκαν στο έντυπο αφαίρεσης της άδειας οδήγησης.

Η πρακτική εξέταση γίνεται στην ανώτερη κατηγορία της αφαιρεθείσας άδειας οδήγησης. Ως αύξουσα σειρά των κατηγοριών ή υποκατηγοριών [Α1-Β1 που πλέον καταργήθηκαν] των αδειών οδήγησης θεωρείται αφενός μεν η Α1, Α και αφετέρου η Β1, Β, Β+Ε, Γ, Δ, Γ+Ε ή Δ+Ε.

Γιατι να μασ επιλεξετε:

  •  24/7 Πανελλήνια Υποστήριξη
  • Εργαζόμαστε για Εσάς, και Μόνο για Εσάς
  • Τοπική Προσέγγιση, Πανελλαδικά

Η τοποθεσια μασ:

Γκλαβόπουλος και Σια ΕΕ

Βασ. Ολγας 223 

2ος Όροφος

Θεσσαλονίκη,  54646