ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Οn-line

(Νόμος Ν.2696/23.03.1999 ΦΕΚ.57α και αναπροσαρμογή Νόμων Ν.3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50Α' & Ν.4530/30.03.2018/ΦΕΚ.59Α')

Πίνακας Περιεχομένων  |  ΝΕΟΣ Πίνακας ποινών ΚΟΚ (Πρόστιμα, Point System, Ερωτήσεις)  |  Πίνακας ορίων ταχύτητας | Πινακίδες

ΑΡΘΡΟ 85 : Στοιχεία αναγνώρισης πλαισίου και κινητήρα


1. Στο πλαίσιο ή το αμάξωμα των αυτοκινήτων οχημάτων και των υπ' αυτών ρυμουλκούμενων ως και των τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών, επιβάλλεται να σημειώνονται το όνομα του κατασκευαστή, τα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τον τύπο του οχήματος και ο αύξων αριθμός κατασκευής του, στο δε κινητήρα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον τύπο αυτού, ως και ο αριθμός σειράς κατασκεύης του.

2. Με απόφαση του Υπουργού Επικοινωνιών καθορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, ως και ο τρόπος αναγνώρισης αυτοκινήτων οχημάτων, των οποίων τα πλαίσια και οι κινητήρες δεν φέρουν τα πιο πάνω χαρακτηριστικά.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας για τα αγροτικό μηχανήματα, του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων για τα μηχανήματα έργων και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα μοτοποδήλατα, μπορούν οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων να εφαρμοσθούν ανάλογα και στα αγροτικά μηχανήματα, στα μηχανήματα έργων, στα ρυμουλκούμενα από αυτό, ως και στα μοτοποδήλατα.

4. Προ της αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης τμήματος του αμαξώματος ή του πλαισίου των αυτοκινήτων, των τρίτροχων οχημάτων και των μοτοσικλετών, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση ή την αλλοίωση ολικά ή μερικά του τύπου και του αριθμού πλαισίου, οι κάτοχοι αυτών υποχρεούνται, πριν από την επέμβαση, να το γνωρίσουν στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες προβαίνουν στη χάραξη του αριθμού κυκλοφορίας ή του αριθμού πλαισίου σε άλλη κατάλληλη θέση.

5. Ο κάτοχος οχήματος των κατηγοριών του άρθρου αυτού, ο οποίος παραποιεί ή εξαφανίζει τα στην παράγραφο 1 αναφερόμενα στοιχεία αναγνώρισης του οχήματος, ως και αυτός που ενεργεί την παραποίηση ή αλλοίωση, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) μηνός και με οριστική αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο.

6. Ο κάτοχος του οχήματος των κατηγοριών του άρθρου αυτού, ως και αυτός που ενεργεί την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση, για την οποία προβλέπει η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, χωρίς να τηρηθεί η σε αυτήν προβλεπόμενη διαδικασία, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους και με αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα ενός (1) έως τριών (3) μηνών, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο.


(αναπροσαρμογή Ν.3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50α)
πρόστιμο:ΟΧΙ
αφαίρεση αδείας οδήγησης:ΟΧΙ
αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας:παρ. 5: Οριστική αφαίρεση (επιβάλλεται από το δικαστήριο)
αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας:παρ. 6: 1 εως 3 μήνες (επιβάλλεται από το δικαστήριο)
βαθμοί ποινής ΣΕΣΟ (point system):ΟΧΙ
ποινικά:ΝΑΙ

Γιατι να μασ επιλεξετε:

  •  24/7 Πανελλήνια Υποστήριξη
  • Εργαζόμαστε για Εσάς, και Μόνο για Εσάς
  • Τοπική Προσέγγιση, Πανελλαδικά

Η τοποθεσια μασ:

Γκλαβόπουλος και Σια ΕΕ

Βασ. Ολγας 223 

2ος Όροφος

Θεσσαλονίκη,  54646