ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Οn-line

(Νόμος Ν.2696/23.03.1999 ΦΕΚ.57α και αναπροσαρμογή Νόμων Ν.3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50Α' & Ν.4530/30.03.2018/ΦΕΚ.59Α')

Πίνακας Περιεχομένων  |  ΝΕΟΣ Πίνακας ποινών ΚΟΚ (Πρόστιμα, Point System, Ερωτήσεις)  |  Πίνακας ορίων ταχύτητας | Πινακίδες

ΑΡΘΡΟ 40 : Ειδικοί κανόνες για τους οδηγούς ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων


1. Οι οδηγοί ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων, απαγορεύεται:

α) Να ρυμουλκούνται από άλλο όχημα.

β) Να ρυμουλκούν ή ωθούν διάφορα αντικείμενα.

γ) Να μεταφέρουν αντικείμενα, τα οποία εμποδίζουν την οδήγηση του οχήματος τους ή εκθέτουν σε κίνδυνο τους λοιπούς χρήστες της οδού.

δ) Να κινούνται ανά δύο ή και πλείονες παράλληλα.

ε) Να σύρουν μαζί τους ζώα δεμένα με λουρί.

στ) Να χρησιμοποιούν εν κινήσει ακουστικά που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές. Από τη διάταξη αυτήν εξαιρούνται ακουστικά και κεφαλόφωνα ανοικτής ακρόασης φορητών συσκευών ραδιοεπικοινωνίας, που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία σε μικρή απόσταση μεταξύ των οδηγών. Ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών ή μεταξύ των οδηγών των οχημάτων αυτών και σταθμών βάσης ή άλλων κινητών σταθμών ραδιοδικτύων, καθώς επίσης και μεταξύ των οδηγών εκπαιδευτικών μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών και των εκπαιδευτικών αυτοκινήτων κατά τις φάσεις της εκπαίδευσης ή της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών.

ζ) Να χρησιμοποιούν εν κινήσει κινητό τηλέφωνο το οποίο δεν είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση.

2. Οι οδηγοί ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων υποχρεούνται, όταν οδηγούν, να κρατούν το τιμόνι και με τα δύο τους χέρια, εκτός αν δίνουν σήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

3. Οι οδηγοί ποδηλάτων υποχρεούνται να κατεβαίνουν από αυτά και να τα οδηγούν βαδίζοντας, όταν δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος για την κυκλοφορία των πεζών.

4. Οι οδηγοί ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων απαγορεύεται να μεταφέρουν επιβάτες στα οχήματά τους.
Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταφορά ενός μόνο επιβάτη σε ποδήλατο που έχει δύο ζεύγη ποδοστροφάλων και διαθέτει, από κατασκευή, μόνιμο πρόσθετο κάθισμα, ως και σε μοτοποδήλατο, που διαθέτει, από κατασκευή, προσαρμοσμένο σταθερό πρόσθετο κάθισμα. Οι οδηγοί μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων, επιτρέπεται να μεταφέρουν επιβάτη μόνο μέσα στα ειδικό καλάθι, αν υπάρχει για το σκοπό αυτόν και σε πρόσθετο κάθισμα, το οποίο είναι σταθερά προσαρμοσμένο, από κατασκευή, πίσω ή δίπλα από τη θέση του οδηγού.

5. Σε οδούς, οι οποίες έχουν λωρίδα κυκλοφορίας για την κίνηση ποδηλάτων ή μοτοποδηλάτων, απαγορεύεται στους οδηγούς αυτών να χρησιμοποιούν το υπόλοιπο του οδοστρώματος.

6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ, πλην των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1, όπου ο παραβάτης τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ και αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικανότητας οδηγού για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.

(Τροποποίηση από Νόμο Υπ'Αριθμ 4625, Άρθρο 4 - Παράγραφος 1)

7. Ειδικά οι ελαφριές και βαριές τετράτροχες μοτοσικλέτες, που είναι εξοπλισμένες με κινητήρα εσωτερικής καύσης με κυλινδρισμό έως 125 κυβικά εκατοστά, απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε ασφαλτοστρωμένες οδούς και χώρους του άρθρου 1. Τις οδούς αυτές επιτρέπεται μόνο να διασχίζουν κάθετα. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να προβλέπεται η ειδική εκπαίδευση των οδηγών μοτοσικλετών της παρούσας, καθώς και οχημάτων, που είναι σχεδιασμένα για χρήση εντός δρόμου ή και παντός εδάφους, όπως αυτά ορίζονται στην υποπερίπτωση (i) της περίπτωσης στ΄ και στις υποπεριπτώσεις (i) και (ii) της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 53), το περιεχόμενο και η διάρκειά της,καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την πιστοποίηση των αναγκαίων πρόσθετων δεξιοτήτων για τη χρήση των οχημάτων αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.Δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του πρώτου εδαφίου η κυκλοφορία των παραπάνω μοτοσικλετών από οδηγούς, άτομα με αναπηρία, στους οποίους έχουν παραχωρηθεί με βάση ειδικές διοικητικές πράξεις, και από οδηγούς που έχουν υποβληθεί επιτυχώς στην ειδική εκπαίδευση του προηγούμενου εδαφίου.

7α). Ειδικά οι ελαφριές και βαριές τετράτροχες μοτοσικλέτες, που είναι εξοπλισμένες με κινητήρα εσωτερικής καύσης με κυλινδρισμό έως 125 κυβικά εκατοστά, απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε ασφαλτοστρωμένες οδούς και χώρους του άρθρου 1, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.

Τις οδούς αυτές επιτρέπεται μόνο να διασχίζουν κάθετα. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να προβλέπεται η ειδική εκπαίδευση των οδηγών μοτοσικλετών της παρούσας, καθώς και οχημάτων, που είναι σχεδιασμένα για χρήση εντός δρόμου ή και παντός εδάφους, όπως αυτά ορίζονται στην υποπερίπτωση (i) της περίπτωσης στ’ και στις υποπεριπτώσεις (i) και (ii) της περίπτωσης ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 53), το περιεχόμενο και η διάρκειά της, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την πιστοποίηση των αναγκαίων πρόσθετων δεξιοτήτων για τη χρήση των οχημάτων αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

Δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του πρώτου εδαφίου η κυκλοφορία των παραπάνω μοτοσικλετών από οδηγούς, άτομα με αναπηρία, στους οποίους έχουν παραχωρηθεί με βάση ειδικές διοικητικές πράξεις, και από οδηγούς που έχουν υποβληθεί επιτυχώς στην ειδική εκπαίδευση του προηγούμενου εδαφίου.

7β). Η ισχύς της διάταξης του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α’ αρχίζει στις 31 Οκτωβρίου 2018.
Κατ’ εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου, σε περίπτωση που με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διαπιστώνεται ότι από την κυκλοφορία των οχημάτων του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α' επιβαρύνεται η κυκλοφοριακή ικανότητα και βατότητα του οδικού δικτύου, η απαγόρευση της ως άνω διάταξης ισχύει για το συγκεκριμένο δήμο δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται προσωρινά και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την απόκτησή τους, η κυκλοφορία των ως άνω οχημάτων, εφόσον έχουν αποκτηθεί πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 31 του ν. 4530/2018 (Α’ 59).

8α). Με απόφαση του αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται η κυκλοφοριακή ικανότητα και βατότητα του ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου, το οποίο θα χρησιμοποιούν οι ελαφριές και βαριές τετράτροχες μοτοσικλέτες, που είναι εξοπλισμένες με κινητήρα εσωτερικής καύσης με κυλινδρισμό έως 125 κυβικά εκατοστά και προσδιορίζεται ο ανώτατος αριθμός των παραπάνω οχημάτων που μπορούν να κυκλοφορούν, κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, σε ασφαλτοστρωμένες οδούς και χώρους του άρθρου 1. Οι αποφάσεις αυτές επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τους οικείους δήμους και πάντως δεν μπορούν να είναι μικρότερα των πέντε (5) ετών.

8β). Ο Δήμαρχος, μετά την έκδοση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της περίπτωσης α’, τάσσει προθεσμία τριών (3) μηνών για την υποβολή αιτήσεων έγκρισης κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων. Η έγκριση κυκλοφορίας δίνει το δικαίωμα κυκλοφορίας σε ασφαλτοστρωμένες οδούς και χώρους του άρθρου 1.

Δικαίωμα υποβολής της αίτησης του προηγούμενου εδαφίου έχουν όσοι διαθέτουν οχήματα με άδεια κυκλοφορίας. Αν ο αριθμός των οχημάτων για την κυκλοφορία των οποίων υποβάλλονται αιτήσεις δεν υπερβαίνει την κυκλοφοριακή ικανότητα, γίνονται δεκτές όλες με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει την κυκλοφοριακή ικανότητα, για την επιλογή των δικαιούχων διενεργείται από τον οικείο δήμο πλειοδοτική ή και με βάση τα κριτήρια και τους όρους που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, διαδικασία επιλογής. Το δικαίωμα κυκλοφορίας ισχύει για πέντε (5) έτη.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών προβλέπονται τα κριτήρια καθορισμού της κυκλοφοριακής ικανότητας και βατότητας του ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου, καθώς και το περιεχόμενο της αίτησης έγκρισης κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων και τα αναγκαία δικαιολογητικά της. Κατά των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ενώπιον επταμελούς επιτροπής, που συστήνεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και αποτελείται από:

1) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών με τον αναπληρωτή του,
2) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον αναπληρωτή του,
3) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τον αναπληρωτή του,
4) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τον αναπληρωτή του,
5) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον αναπληρωτή του,
6) έναν (1) εκπρόσωπο της Τροχαίας με τον αναπληρωτή του,
7) έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας περιφέρειας με τον αναπληρωτή του.

Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να καθορίζονται και άλλα αντί του υψηλότερου τιμήματος κριτήρια για την επιλογή του δικαιούχου της ειδικής διαδρομής και όροι που διασφαλίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό και τη μη συγκέντρωση όλων των δικαιωμάτων κυκλοφορίας σε ένα πρόσωπο ή σε αθέμιτες συμπράξεις προσώπων.

8γ). Υπηρεσίες που επιφορτίζονται με τον έλεγχο της κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων είναι, κατά το λόγο αρμοδιότητάς τους οι διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας, η Τροχαία, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών.


(αναπροσαρμογή Ν.3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50α)
πρόστιμο:παρ. 1 περ. στ' και ζ': 150,00 ευρώ
πρόστιμο:παρ. 1 εως 5: 80,00 ευρώ
αφαίρεση αδείας οδήγησης:παρ. 1 περ. στ' και ζ': 30 ημέρες
αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας:ΟΧΙ
βαθμοί ποινής ΣΕΣΟ (point system):5 βαθμοί (παρ. 1 και 2)
ποινικά:ΟΧΙ

Γιατι να μασ επιλεξετε:

  •  24/7 Πανελλήνια Υποστήριξη
  • Εργαζόμαστε για Εσάς, και Μόνο για Εσάς
  • Τοπική Προσέγγιση, Πανελλαδικά

Η τοποθεσια μασ:

Γκλαβόπουλος και Σια ΕΕ

Βασ. Ολγας 223 

2ος Όροφος

Θεσσαλονίκη,  54646