ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Οn-line

(Νόμος : 2696/23.03.1999 ΦΕΚ.57α και αναπροσαρμογή Νόμος : 3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50α)

Πίνακας Περιεχομένων  |  Πίνακας ποινών ΚΟΚ (Πρόστιμα, Point System, Ερωτήσεις)  |  Πίνακας ορίων ταχύτητας | Πινακίδες

ΑΡΘΡΟ 29 : Κίνηση οχημάτων σε αυτοκινητόδρομους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας και σήραγγες


1. Στους αυτοκινητόδρομους και στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, οι οποίες διακρίνονται από τις ειδικές πινακίδες σήμανσης και στις οδούς εισόδου και εξόδου εξ αυτών, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών, εφίππων, ζώων, ποδηλάτων, ζωήλατων οχημάτων και γενικά οχημάτων τα οποία δεν κινούνται με κινητήρα, ως και μηχανοκίνητων οχημάτων τα οποία εξ υπολογισμού ή εκ κατασκευής ή εξ άλλης αιτίας δεν μπορούν να αναπτύξουν σε οριζόντια οδό ταχύτητα μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων την ώρα. 70 χιλιομέτρων την ώρα, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων.
(Αναπροσαρμόστηκε σύμφωνα με το Νόμο Ν.4530/18 ΦΕΚ.Α'59/30.03.2018, Άρθρο 30)

2. Στις πιο πάνω οδούς απαγορεύεται:

α) Η πραγματοποίηση επιτόπιας στροφής (αναστροφή 180ο)

β) Η οπισθοπορεία.

γ) Η οδήγηση οχημάτων στην κεντρική διαχωριστική λωρίδα, συμπεριλαμβανομένων και των επ' αυτής σημείων σύνδεσης των δύο οδοστρωμάτων.

3. Εάν όχημα ακινητοποιηθεί αναγκαστικά επί του οδοστρώματος από βλάβη ή άλλη αιτία, ο οδηγός του υποχρεούται να καταβόλλει κάθε προσπάθεια να το μετακινήσει εκτός του οδοστρώματος, και, αν δεν μπορεί, να τοποθετήσει αμέσως την κατ' άρθρο 81 του παρόντος Κώδικα τριγωνική πινακίδα σε απόσταση 100 τουλάχιστον μέτρων πίσω από το όχημα ή την ειδική προειδοποιητική συσκευή σε κατάλληλη θέση και κατά τη νύχτα να έχει αναμμένα τα φώτα θέσης.

Αν το όχημα εξ αιτίας βλάβης ρυμουλκείται στον αυτοκινητόδρομο ή την οδό ταχείας κυκλοφορίας, υποχρεούται να εξέλθει αυτών οτην πρώτη έξοδο.

4. Σε αυτοκινητόδρομους ή οδούς ταχείας κυκλοφορίας τριών ή περισσότερων λωρίδων κυκλοφορίας προς την αυτή κατεύθυνση απαγορεύεται στους οδηγούς των φορτηγών αυτοκινήτων, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους πάνω από 3,5 τόννους, των λεωφορείων ή των συνδιασμών οχημάτων (συρμών), μήκους μεγαλύτερου των 7 μέτρων, να καταλαμβάνουν άλλη λωρίδα εκτός των δύο πλησιέστερων προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.

Η ακραία αριστερή λωρίδα χρησιμοποιείται από επιβατηγά οχήματα ή μοτοσικλέτες ως λωρίδα προσπέρασης και καθίσταται και αυτή λωρίδα κυκλοφορίας, εφόσον οι υπόλοιπες λωρίδες τελούν υπό καθεστώς κυκλοφοριακής συμφόρησης.

5. Οι οδηγοί που εισέρχονται σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας υποχρεούνται:

α) Αν η οδός εισόδου δεν συνεχίζεται με λωρίδα επιτάχυνσης, να παραχωρούν προτεραιότητα στα κινούμενα οχήματα επί του αυτοκινητόδρομου ή της οδού ταχείας κυκλοφορίας.

β) Αν υπάρχει λωρίδα επιτάχυνσης, να χρησιμοποιούν αυτήν και εισερχόμενοι στον αυτοκινητόδρομο ή την οδό ταχείας κυκλοφορίας να συμμορφώνονται με αυτό που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος Κώδικα.

6. Ο οδηγός που εξέρχεται από αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας υποχρεούται να καταλάβει έγκαιρα τη λωρίδα κυκλοφορίας που αντιστοίχεί στην έξοδο του αυτοκινητόδρομου ή της οδού ταχείας κυκλοφορίας και να εισέλθει το ταχύτερο στη λωρίδα επιβράδυνσης, αν υπάρχει τέτοια.

7. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η δημιουργία πρόσβασης προς ή από αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση παρόδιων ιδιοκτησιών.

8. Σε σήραγγες, που υποδεικνύονται από ειδικές πινακίδες, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

οι οδηγοί απαγορεύεται:

α) Να πραγματοποιούν οπισθοπορεία.

β) Να πραγματοποιούν επιτόπια στροφή (αναστροφή 180 μοίρες)

Ακόμα και αν η σήραγγα είναι φωτισμένη, ο οδηγός πρέπει να ανάψει το φώτα διασταύρωσης ή τα φώτα πορείας. Σε περίπτωση παρατεταμένης ακινητοποίησης, ο οδηγός πρέπει να σβήσει τη μηχανή του οχήματός του.

9. Η λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.) προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την κίνηση οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων συντήρησης των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών ή των εταιρειών που, κατά παραχώρηση από το Δημόσιο, λειτουργούν, συντηρούν και εκμεταλλεύονται αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων, περιστατικών ή άλλων αναγκών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των λωρίδων έκτακτης ανάγκης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, απαγορεύεται.

10. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού τιμωρείται με φυλάκιση ενός (1) μέχρι δώδεκα (12) μηνών και με χρηματική ποινή διακοσίων (200,00) ευρώ τουλάχιστον.

Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 2 και της παραγράφου 8 περίπτωση α΄ και β΄ του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ, τις δε λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού, με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.


Σύμφωνα με το N.4530/18, Άρθρο 29, Παρ ζ' : Για τις παραβάσεις του άρθρου 29, παρ 2, σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών η άδεια οδήγησης αφαιρείται για διπλάσιο χρονικό διάστημα και ο παραβάτης υποχρεούται σε επανεξέταση για την επαναχορήγησή της.

(αναπροσαρμογή Ν.3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50α και Ν. 4530/30.03.2018)
πρόστιμο:παρ. 1 και 5: 200,00 ευρώ
πρόστιμο:παρ. 2: 700,00 ευρώ
πρόστιμο:παρ. 3: 200,00 ευρώ
πρόστιμο:παρ. 4: 200,00 ευρώ
πρόστιμο:παρ. 4: 200,00 ευρώ
πρόστιμο:παρ. 5 και 6: 200,00 ευρώ
πρόστιμο:παρ. 7: >200,00 ευρώ
πρόστιμο:παρ. 8 περ. α' και β': 700,00 ευρώ
πρόστιμο:παρ. 8: 200,00 ευρώ
πρόστιμο:παρ. 9: 200,00 ευρώ
αφαίρεση αδείας οδήγησης:παρ. 1 και 5: 20 ημέρες
αφαίρεση αδείας οδήγησης:παρ. 2: 20 ημέρες
αφαίρεση αδείας οδήγησης:παρ. 3: 20 ημέρες
αφαίρεση αδείας οδήγησης:παρ. 4: 20 ημέρες
αφαίρεση αδείας οδήγησης:παρ. 4: 20 ημέρες
αφαίρεση αδείας οδήγησης:παρ. 5 και 6: 20 ημέρες
αφαίρεση αδείας οδήγησης:παρ. 7: 20 ημέρες
αφαίρεση αδείας οδήγησης:παρ. 8 περ. α' και β': 20 ημέρες
αφαίρεση αδείας οδήγησης:παρ. 8: 20 ημέρες
αφαίρεση αδείας οδήγησης:παρ. 9: 60 ημέρες
αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας:παρ. 1 και 5: 20 ημέρες
αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας:παρ. 2: 20 ημέρες
αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας:παρ. 3: 20 ημέρες
αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας:παρ. 4: 20 ημέρες
αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας:παρ. 4: 20 ημέρες
αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας:παρ. 5 και 6: 20 ημέρες
αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας:παρ. 7: 20 ημέρες
αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας:παρ. 8 περ. α' και β': 20 ημέρες
αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας:παρ. 8: 20 ημέρες
αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας:παρ. 9: 60 ημέρες
αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας:παρ. 1 και 5: 20 ημέρες
βαθμοί ποινής ΣΕΣΟ (point system):παρ. 1: 5 βαθμοί
βαθμοί ποινής ΣΕΣΟ (point system):παρ. 2: 9 βαθμοί
βαθμοί ποινής ΣΕΣΟ (point system):παρ. 3: 5 βαθμοί
βαθμοί ποινής ΣΕΣΟ (point system):παρ. 4: 5 βαθμοί
βαθμοί ποινής ΣΕΣΟ (point system):παρ. 5 και 6: 5 βαθμοί
βαθμοί ποινής ΣΕΣΟ (point system):παρ. 8 περ. α' και β': 9 βαθμοί
βαθμοί ποινής ΣΕΣΟ (point system):παρ. 8: 9 βαθμοί (εκτός στάθμευσης)
βαθμοί ποινής ΣΕΣΟ (point system):παρ. 9: 9 βαθμοί
ποινικά:παρ. 7: Φυλάκιση από 1 εώς 12 μήνες

Γιατι να μασ επιλεξετε:

  •  24/7 Πανελλήνια Υποστήριξη
  • Εργαζόμαστε για Εσάς, και Μόνο για Εσάς
  • Τοπική Προσέγγιση, Πανελλαδικά

Η τοποθεσια μασ:

Γκλαβόπουλος και Σια ΕΕ

Βασ. Ολγας 223 

2ος Όροφος

Θεσσαλονίκη,  54646