— Υ —

Ελληνικά Αγγλικά
υλικά αγαθάcommodity
υλικά κατασκευήςconstruction material
υλική ζημιάmaterial damage
υλική ζημιάproperty damage
υλικόmaterial
υλοποίησηrealise
υπάλληλοςemployee
υπάλληλος μερικής απασχόλησηςpart time employee
υπασφάλισηunderinsurance
υπέδαφοςsubsoil
υπεξαίρεσηpilferage
υπεραξίαincrease in value
υπερασφάλισηoverinsurance
υπερβάλλονsurplus
υπερβάλλον ζημιάςexcess of loss
υπεργολάβοςsub contractor
υπερπρομήθειαoverriding commission
υπερωριακή εργασίαovertime
υποβαθμισμένος κίνδυνοςsubstandard risk
υποθήκηmortgage
υποκατάστασηsubrogation
υποκατάστατοsubstitute
υποκατάστημαbranch office
υπολογισθείσα αξίαestimated value
υποτίμησηdepreciation
υποτίμησηdevaluation
υποχρέωσηobligation
υποχρέωση δήλωσηςobligation to disclose
υποχρεωτική ασφάλισηcompulsory insurance
υποχρεωτική ασφάλισηobligatory insurance
υποχρεωτικόςobligatory
υποχρεωτικός όροςwarranty
υποψήφιος (προταθείς) σε εκλογέςnominee
υποψήφιος πελάτηςprospect
υποψήφιος πελάτηςprospective client
ύφεσηdepression
ύφεσηrecession
ύφεσηslump
ύφεση αξίαςexcess shares
ύψος κινδύνουamount at risk