— Ω —

Ελληνικά Αγγλικά
ώρες γραφείουoffice hours
ωριαία τιμήtime rate
ωρομίσθιοwage