— Τ —

Ελληνικά Αγγλικά
τακτική μετοχήordinary share
τακτικό αποθεματικόlegal reserve
τακτικό κεφάλαιοordinary capital
ταμειακή ρευστότηταcash flow
ταμιευτήριοsavings bank
τάξη κατασκευής οικοδομήςclass of construction
ταξίδι μέσω θαλάσσηςvoyage
ταξινόμηση κινδύνωνclassification of risks
τάσηtrend
τάση αγοράςmarket trend
τεκμαρτή ολική απώλειαconstructive total loss
τεκμήριο, απόδειξηproof
τέλη είσπραξης αποζημίωσηςcollection charges
τελικά κέρδηfinal dividend
τέλος χαρτοσήμουstamp duty
τελωνιακή αποθήκηbonded warehouse
τελωνιακός δασμόςcustoms duty
τεχνικές βάσειςtechnical bases
τεχνική ζημιάtechnical loss
τεχνικό απόθεμαtechnical reserve
τεχνικό κέρδοςtechnical profit
τεχνικός έλεγχοςtechnical check
τεχνικός έλεγχοςtechnical control
τεχνικός κλάδος ασφάλισηςengineering insurance
τζίροςturnover
τιμαριθμική ρήτραindex clause
τιμάριθμος κόστους ζωήςcost of living index
τιμήprice
τιμή tariff
τιμή από τον κατασκευαστή στο μεταπωλητήtrade price
τιμή αποθεματικούreserve price
τιμή έναρξηςopening price
τιμή καθορισμένη από το χρηματιστήριοmake-up prices
τιμή κλεισίματοςclosing prices
τιμή παραγωγήςproducers' price
τιμή προσέλκυσηςloss leader
τιμολόγησηrating
τιμολογιακή συμφωνίαtariff agreement
τιμολόγιοinvoice
τιμολόγιοrate book
τιμολόγιοtariff
τίτλοι ανάπτυξηςgrowth stock
τίτλοι με χρυσό πλαίσιοgilt - edged (securities)
τίτλοι μεταλλείωνmining stock
τίτλοι μη εγγυημένου δανεισμούunsecured loan stock
τίτλοι χωρίς τιμήunquoted securities
τμήμα αποζημιώσεωνclaims department
τόκοςinterest
τόκος συναλλάγματοςexchange rate
τόκος χρεωστικόςinterest on debt
τοκοφόρος λογαριασμόςinterest-bearing account
τοπικός φόροςlocal tax
τοποθεσίαlocation
τόπος πληρωμήςplace of payment
τράπεζαbank
τράπεζα clearingclearing bank
τράπεζα συναλλαγώνmerchant bank
τραπεζικός τόκοςbank rate (interest)
τρέχον εισόδημαflat yield
τρεχούμενος λογαριασμός, λογαριασμός όψεωςaccount current
τρεχούμενος λογαριασμός, λογαριασμός όψεωςcurrent account
τρέχουσα αξίαcurrent value (present value)
τρέχουσα απόδοσηcurrent yield
τρέχουσα τιμήactual
τρέχουσα τιμήmarket price
τρέχουσες υποχρεώσειςcurrent liabilities
τρίτοςthird party
τρομοκρατικές ενέργειεςterrorist acts
τροποποίησηmodification
τροποποίηση, μεταβολήamendment
τροποποιήσιμο ασφάλιστροadjustable premium
τρόπος καταβολής ασφαλίστρωνmode of payment
τυποποίησηstandardisation
τύπος, μάρκαtype
τυχαίο συμβάνfortuitous event