— Σ —

Ελληνικά Αγγλικά
σε κίνδυνοon risk
σεισμόςearthquake
σήμα κατατεθένtrade mark
σημαίαflag
σταθερό ασφάλιστροfixed premium
σταθερό εισόδημαfixed income
στατιστικήstatistics
στατιστική ζημιώνloss statistics
στατιστικός πίνακαςstatistical table
στέλεχος μερίσματοςdividend counterfoil
στην τιμή της αγοράςat market price
στόλοςfleet
στρατολόγησηrecruiting/recruitment
συγγενήςaffiliated
συγκεντρωτικός πίνακαςsummary
σύγκρουσηcollision
συγχώνευσηmerger
σύλλογος, συσχέτισηassociation
συμβαλλόμενοςcontracting party
συμβάνoccurrence
σύμβασηcontract
σύμβαση αμοιβαιότηταςreciprocal treaty
σύμβαση αναλογικής αντασφάλισηςquota share reinsurance treaty
σύμβαση αντασφάλισης υπερβάλλοντοςsurplus reinsurance treaty
σύμβαση επανεκχώρησηςretrocession treaty
σύμβαση, συμφωνίαtreaty
συμβατική αντασφάλισηςreinsurance treaty
συμβατική ευθύνηcontractual liability
συμβιβασμόςcompromise
συμβόλαιο contract
συμβόλαιο με πριμ don'tcall option
σύμβουλοςconsultant
συμμετοχή στα κέρδηparticipation in profits
συμμετοχή στα κέρδηprofit sharing
συμπληρωματική εγγύησηadditional security
συμπληρωματική ρήτρα, πρόσθετη πράξηrider
συμπληρωματικοί όροιadditional conditions
συμφωνηθείσα αξίαagreed value
συμφωνία περί μη ευθύνηςhold harmless agreement
συμφωνία πληρωμήςpay agreement
συμφωνία, σύμβασηagreement
συνάλλαγμα εξωτερικούforeign exchange
συνάπτω συμφωνίαconclude
συνασφάλειαco-insurance
συνασφαλιστήςco-insurer
συνδεδεμένη εταιρίαassociate company
συνδικάτοtrade union
συνδρομήsubscription
συνδυασμένηcombined
συνεπαγόμενος όροςimplied condition
συνεταιρισμόςco-operative society
συνεχόμενος κίνδυνοςneighbouring risk
συνολικό όριοaggregate limit
συνολικό ποσόtotal amount
σύνολο ασφαλίστρωνvolume of premiums
σύνταξηpension
σύνταξηretirement pension
σύνταξη αναπηρίαςdisability annuity
σύνταξη γήρατοςold age pension
συνταξιοδότηση, αποχώρησηretirement
συντελεστής παραγωγικότηταςproduction coefficient
συντήρησηmaintenance
συντονιστήςco-ordinator
συντρίμμιαdebris
συσκευασίαpackaging
συσκευασίαpacking
συσσωρευμένος τόκοςaccumulated interest
συσσώρευσηaccumulation
συσσωρευτική,deferred
σύστημα αυτόματης κατάσβεσης (καταιονιστήρας)sprinkler installations
σύστημα ελέγχουcontrol system
συχνότηταfrequency
συχνότητα ζημιώνloss frequency
σχέδιο εργασίαςoperating plan
σχέση τιμής/ κερδώνprice-earnings ratio
σχέση, δείκτηςratio
σωματική βλάβηbodily injury
σώστραsalvage (money)