— Ο —

Ελληνικά Αγγλικά
οδηγός πλήρων ορίων αποδοχής κινδύνωνline sheet
οδικός κίνδυνοςroad risk
οικειοθελήςvoluntary
οικειοθελής ασφάλειαvoluntary insurance
οικονομίαeconomy
οικονομικάfinance
οικονομική επιστήμηeconomics
οικονομική χρήσηfinancial year
οικονομικό έλλειμμαdeficit financing
οικονομικό έτοςfiscal year
οικονομικός κύκλοςtrade cycle
ολική απώλειαtotal loss
ολοσχερής ζημίαwrite off
ομαδική ασφάλισηgroup insurance
ομαδικό ασφαλιστήριοgroup policy
ομολογίαbond
ομολογίαdebenture
ονομαστική αξίαnominal value
ονομαστικό κεφάλαιοauthorised capital
ονομαστικός τίτλοςregistered stock
οργάνωση γραφείουoffice organisation
ορθολογική οργάνωσηrationalisation
οριακή αξίαmarginal value
όριοlimit
όριοmargin
όριο quote (trade)
όριο αποδοχής κινδύνουunderwriting limit
όριο ασφαλιστικής ευθύνηςlimit of indemnity
όριο διαμεσολάβησηςjobber's spread
όριο εισαγωγήςimport quota
όριο ευθύνηςliability limit
όριο ευθύνηςlimit of liability
όριο ηλικίαςage limit
όριο κέρδουςprofit margin
όροι ασφάλισηςinsurance terms and conditions
όροι παραίτησης/εξαγοράςsurrender provisions
όροι πληρωμήςterms of payment
ουσιώδες γεγονόςmaterial fact
όφελος στο περιθώριοfringe benefits