— Κ —

Ελληνικά Αγγλικά
καθαρές αξίεςnet assets
καθαρή απώλεια, καθαρή ζημιάnet loss
καθαρή ιδία κράτησηnet retention
καθαρόnet
καθαρό αποθεματικόnet reserve
καθαρό ασφάλιστροnet premium
καθαρό εισόδημαnet income
καθαρό εισόδημαnet yield
καθαρό έλλειμμαnet outgo
καθαρό ενεργητικόnet assets
καθαρό κέρδοςnet profit
καθίζησηsubsidence
καθορισμός ζημιάςloss assessment
κακόβουλη πράξηmalicious damage
κακόβουλη πράξηmalicious mischief
καλή πίστηgood faith (utmost)
καλή πίστηgoodwill
καλή τιμήbargain
καλυπτόμενος κίνδυνοςinsured peril
καλυπτόμενος κίνδυνοςrisk covered
κάλυψηcoverage
κάλυψη θανάτουdeath benefit
κάλυψη του μερίσματοςdividend cover
κανόνες τιμολόγησηςrating principles
κανονισμοίregulations
κανονισμοίrules and regulations
κατ' αποκοπή ποσό, εφάπαξlump sum
καταβεβλημένοpaid up
καταγεγραμμένα ασφάλιστραpremiums written
καταθέσεις που δεν υπόκεινται σε τελωνειακά δικαιώματαenterport
κατάθεσηdeposit
καταιγίδαtempest
κατάλογος προϊόντωνprospectus
καταναλωτήςconsumer
καταναλωτικά αγαθάconsumer goods
κατανομή, επιμερισμόςallocation
καταπιστευματική έκδοσηfiduciary issue
κατάρρευσηcollapse
κατασκευήmanufacturing
καταστατικόcharter
καταστροφική ζημιάcatastrophe loss
καταστροφικός κίνδυνοςcatastrophe risk
καταχώρησηentry
κατηγορία κινδύνουclass of risk
κατολίσθησηlandslide
κατοχυρωμένο δικαίωμαvested right
κεντρική έδραhome office
κεντρική τράπεζαcentral bank
κεραυνόςlighting
κέρδηearnings
κέρδη από την ανάληψη κινδύνων, τεχνικό αποτέλεσμαunderwriting profit
κέρδη που δεν διανεμήθηκανretained profit
κέρδοςprofit
κέρδος (σε μεταφορά στην επόμενη χρήση)profit carried forward
κέρδος από τόκουςinterest profit
κέρδος κερδοσκοπίαςtrading profit
κερδοσκοπίαspeculation
κερδοσκόποςpunter
κεφάλαιοcapital
κεφάλαιαfund
κεφαλαιοποίησηcapitalisation
κίνδυνοι κατονομαζόμενοιnamed perils
κίνδυνοι πολέμουwar risks
κίνδυνοςhazard
κίνδυνοςperil
κίνδυνοςrisk
κίνδυνος από πυρηνική ενέργειαnuclear risk
κίνδυνος από φυσικά αίτιαphysical hazard
κίνδυνος δια ίδιο λογαριασμόrisk for own account
κίνδυνος μη ασφαλίσιμοςuninsurable risk
κίνδυνος πυρκαγιάςfire risk
κίνδυνος ραδιενέργειαςnuclear radiation risk
κίνδυνος σε ισχύunexpired risk
κλάδοςbranch
κλάδος αεροσκαφώνaviation branch
κλάδος ασφάλισηςclass of insurance
κλάδος ατυχημάτωνaccident branch
κλάδος ατυχημάτωνcasualty branch
κλάδος αυτοκινήτωνauto branch
κλάδος αυτοκινήτωνmotor branch
κλάδος μεταφορώνcargo branch
κλάδος μεταφορώνtransport branch
κλάδος προσωπικών ατυχημάτωνpersonal accident branch
κλάδος πυρόςfire branch
κλάδος πυρόςproperty branch
κλάδος σκαφών-πλοίωνhull branch
κλάδος τεχνικών ασφαλίσεωνengineering branch
κληρονόμοςheir
κληρώσειςdrawings
κλιμακωτή οικονομίαeconomy of scales
κλοπήtheft
κοινές μετοχέςcommon stocks/shares
κοινή αγοράcommon market
κοινοπραξίαpool
κοινοπραξίαtrust
κοινωνική ασφάλισηsocial insurance
κονδύλιαfund
κόστοςcost
κόστος ζωήςcost of living
κόστος ναύλωσης, μεταφοράςfreight
κόστος παραγωγήςfactor cost
κόστος πώλησηςselling cost
κόστος των παραγόντωνfactor cost
κόστος, ασφάλιση και μεταφοράCIF (cost, insurance, freight)
κρατική εποπτείαgovernment supervision
κρατικό δάνειοgovernment loan
κτίριοbuilding
κύκλος εργασιώνturnover
κύκλος εργασιώνvolume of business
κυκλοφορούν ενεργητικόcurrent assets
κυκλοφορούν κεφάλαιοworking capital
κυμαινόμενο ασφαλιστήριοfloating policy
κυμαινόμενο επιτόκιο συναλλάγματοςfloating exchange rate
κυμαινόμενος τόκος συναλλάγματοςfloating exchange rate
κύριο ασφαλιστήριοmaster policy
κώδικαςcode
κώδικας βιβλίων και στοιχείων (ΚΒΣ)greek code for accounting books and records (KBS)