— Η —

Ελληνικά Αγγλικά
ηγέτιδα-επικεφαλής εταιρίαleading company/leader
ηθικός κίνδυνοςmoral hazard
ηλεκτρονικός υπολογιστήςcomputer
ημέρα ρύθμισηςsettlement/account day
ημερήσια αποζημίωσηdaily allowance (compensation)
ημερολογιακό έτοςcalendar year
ημερομηνία αποστολήςdelivery date
ημερομηνία έκδοσηςdate of issue
ημερομηνία έναρξης του κινδύνουattachment date
ημερομηνία έναρξης του κινδύνουeffective date
ημερομηνία επιστροφήςredemption date
ημερομηνία ζημιάςdate of loss
ημερομηνία λήξηςdate of maturity