— Δ —

Ελληνικά Αγγλικά
δάνειοloan
δαπάνες που έχουν προτεραιότηταprior charge
δαπάνες πρόσκτησηςacquisition costs
δαπάνηexpenditure
δαπάνηspending
δασμός, φόροςduty
δεδουλευμένο ασφάλιστροearned premium
δεδουλευμένο ασφάλιστροpremium earned
δείκτηςindex
δείκτης πληρωμήςpay-out ratio
δείκτης συχνότητας ατυχημάτωνaccident rate
δέσμευσηcommitment
δεσμευτική απόδειξηbinding receipt
δεσμευτική συμφωνίαbinder
δεσμευτικόςbinding
δήλωσηdeclaration
δήλωσηdisclosure
δήλωσηnotice
δήλωση εναντίωσηςnotice of opposition on policy
δήλωση ζημιάςnotification of claim
δήλωση ζημιάςstatement of loss
δήλωση παραλαβήςreceipt of policy acknowledgment
δήλωση υπαναχώρησηςnotice of cancellation of policy
δηλωτικό ασφαλιστήριοdeclaration policy
δήμευσηconfiscation
δημόσια προσφορά αγοράςtake over bid
δημόσια προσφορά πώλησηςoffer for sale
δημόσια συνεχώς διαθέσιμα κονδύλιαtap stock
διαγράφωwrite off
διαδέχομαι στη διεύθυνσηtake over
διαιτησίαarbitrage
διαιτησίαarbitration
διακανονισμόςsettlement
διακανονισμός ζημιάςclaim settlement
διακανονισμός, αναπροσαρμογήadjustment
διακανονιστήςadjuster
διακανονιστής αβαρίας πλοίουaverage adjuster
διακοπή εργασιώνbusiness interruption
διακύμανσηfluctuation
διαμαρτυρίαprotest
διαμεσολαβητήςbroker
διανομή από κεφάλαιοcapital distribution
διανομή, κατανομή, διάθεσηdistribution
διαπραγματεύσιμη αξίαmarketable security
διαπραγματευτής χρηματιστηρίουdealer
διάρκεια ισχύοςvalidity period
διάρκεια κάλυψηςduration of coverage
διαρκές-ανοικτό ασφαλιστήριοopen cover policy
διαρκή αγαθάdurables
διάρρηξηburglary
διάρρηξη σωληνώσεωνbursting of pipes
διάστασηdimension
διασωθείσα αξίαsalvage (money)
διάσωσηsalvage
διατήρηση της τιμής της λιανικής πώλησηςresale price maintenance
διατηρησιμότηταpersistency
διαφήμισηadvertising
διαφοράdifference
διάφοροι κίνδυνοιmiscellaneous risks
διαφοροποίησηdiversification
διαχείρισηmanagement
διαχείριση των αποθεμάτωνstock control
διαχειριστική χρήσηfiscal year
διεθνές ασφαλιστήριοworld wide policy
διέξοδοςoutlet, market
διευθυντήςdirector
διευθυντήςmanager
διευθυντής υποκαταστήματοςbranch manager
διευθύνωνexecutive
διευθύνων σύμβουλοςmanaging director
δικαιούχοςbeneficiary
δικαιοχρησίαfranchise
δικαιοχρησίας μέθοδοςfranchising
δικαίωμα ακύρωσηςright of cancellation
δικαίωμα αναγωγήςright of recourse
δικαίωμα κυριότητας, ιδιοκτησίαownership
δικαίωμα συμβολαίουpolicy fee
δικαιώματα εκχώρησηςroyalty
δικαστήριοcourt
δικαστικά έξοδαlegal expenses
διοικητικές δαπάνεςadministration expenses
διοικητικό συμβούλιοboard of directors
διοικητικό συμβούλιοboard of management
διπλή ασφάλισηdouble insurance
διπλή προτίμησηdouble option
δίπλωμα ευρεσιτεχνίαςpatent
δοκιμέςtesting
δόσηinstalment
δραστηριότητεςoperations
δυνατότητα επιλογήςoption
δυσμενής επιλογή, αντεπιλογήadverse selection