— Α —

Ελληνικά Αγγλικά
αβαρία σε πλοίο average
αβέβαιος κίνδυνος speculative risk
αγορά (η) market
αγορά του διαθέσιμου spot market
αγορά, συναλλαγές market business
αγοράζω buying-in
αγοραία αξία market value
αγοραστής vendee
αγροτική ασφάλιση agricultural insurance
άδεια license
άδεια εισαγωγής import license
άδεια εξαγωγής export license
άδηλη εξαγωγή invisible export
αδυναμία πληρωμής insolvency
αδύναμο νόμισμα soft currency
ΑΕΠ (ακαθάριστο εθνικό προϊόν) GNP (gross national product)
αεροπορική ασφάλιση aviation insurance
αεροπορικός κίνδυνος aviation risk
αθέτηση, παραβίαση infringement
αίτημα υπογραφής application momey
αίτηση proposal
αίτιο cause
αιτιώδης αστική ευθύνη strict liability
αιτών applicant
ακίνητη περιουσία real estate
ακινητοποιημένο ενεργητικό fixed assets
ακρωτηριασμός dismemberment
άκυρο void
άκυρο και κενό null and void
ακυρότητα invalidity
ακυρότητα nullity
ακύρωση cancellation
αλλαγή, μεταβολή change
αλληλοασφαλιστική εταιρία mutual society
αλυσιδωτή παραγωγή mass production
αμέλεια negligence
άμεση επένδυση trade investments
αμοιβαιότητα reciprocity
αμοιβή fee
αναβαλλόμενη μετοχή founders’ share
αναγωγή recourse
αναδρομική ισχύς retroactive effect
ανάθεση εργασίας assignment
αναθέτω assign
ανάκτηση recovery
αναλαμβάνω assume
αναλαμβάνω κίνδυνο underwrite
αναλαμβάνων την ασφάλιση underwriter
ανάληψη ασφάλισης underwriting
ανάληψη πέραν του πιστωτικού ορίου overdraft
ανάληψη χαρτοφυλακίου assumption of portfolio
αναλογικά pro rata
αναλογική κατανομή proportional allotment
αναλογικό proportional
αναλογικός επιμερισμός apportionment
αναλογικός όρος average clause
αναλογιστής actuary
αναλογιστικό κόστος actuarial cost
αναλογιστικός υπολογισμός μελλοντικών ζημιών incurred but not reported (IBNR)
ανάλυση input-output input – output analysis
ανάλυση της κρίσιμης γραμμής critical path analysis
αναμενόμενη μέγιστη ζημία expected maximum loss (EML)
αναμενόμενο-προβλεπόμενο κέρδος anticipated profit
ανανέωση renewal
ανάπηρος disabled person
αναπροσαρμογή (ωρομισθίων), κοινωνική πρόνοια social insurance (security)
αναπροσαρμοζόμενη προμήθεια sliding scale commission
ανάπτυξη development
αναπτυσσόμενη χώρα developing country
αναστολή cessation
ανασφάλιστος uninsured
ανατίμηση revaluation
ανατοκισμός compound interest
ανεμοθύελλα windstorm
ανεπιθύμητος κίνδυνος undesirable risk
ανεργία unemployment
ανθεκτικό στη φωτιά fire resistive
ανικανότητα incapacity
ανικανότητα για εργασία disablement
ανοικτή θέση open position
ανοικτό συμβόλαιο blanket policy
ανταγωνισμός competition
αντάλλαγμα consideration
αντασφάλιση reinsurance
αντασφάλιση αναληφθείσα reinsurance accepted
αντασφάλιση αναλογική quota share reinsurance
αντασφάλιση υπερβάλλοντος ποσοστού ζημιάς stop loss reinsurance
αντασφαλιστής reinsurer
αντασφαλιστική εταιρία reinsurance company
αντεπιλογή anti-selection
αντεπιλογή counter-selection
αντικατάσταση replacement
αντικείμενο αξίας valuable
αντικείμενο ασφάλισης object insured
αντίκλητος proxy (person)
αντιπληθωρισμός deflation
αντισταθμίζω, ισοζυγίζω counter balance
αντιστροφή του βάρους απόδειξης reversed onus of proof
ανώνυμη εταιρία joint-stock company
ανώνυμη εταιρία societe anonyme (SA)
ανώτατη ζημιά maximum loss
ανώτατο όριο αποδοχής κινδύνου capacity
ανωτέρα βία force majeure
ανώτερη βία vis major
αξία value
αξία ανακατασκευής reinstatement value
αξία αντικατάστασης replacement value
αξία εκποίησης βλαβέντων πραγμάτων – έσοδα proceeds
αξία εξαγοράς surrender value
αξία πρόσκτησης/αγοράς purchase value
αξία ρευστοποίησης break-up value
αξία τοις μετρητοίς, αξία εξαγοράς cash value
αξία, τιμή worth
αξίες παροχής trading assets
αξίες σε δολάρια dollar stocks
αξιοπλοϊμότητα seaworthiness
απαγορευμένος κίνδυνος prohibited risk
απαιτήσεις κατάθεσης calls
απαιτήσεις προς πληρωμή receivables
απαίτηση claim
απαλλαγή (αφαιρετέα από την ασφαλιστική αποζημίωση) deductible
απαλλαγή (αφαιρετέα από την ασφαλιστική αποζημίωση) excess
απαλλαγή (της εταιρίας) waiver
απαλλαγή από τη διπλή φορολόγηση double taxation relief
απάτη fraud
απελευθέρωση release
απεργία strike
απευθείας ασφάλιση direct insurance
απευθείας εργασία direct business
απλή ασφάλεια ζωής term insurance
απλήρωτος unpaid
απλός κίνδυνος simple risk
απογραφή αποθήκης inventory
απόδειξη receipt
απόδειξη απαίτησης ζημίας proof of loss
απόδειξη ασφαλίστρων premium receipt
απόδειξη, τεκμήριο evidence
αποδέκτης πληρωμής payee
απόδοση yield
απόδοση επί της επιστροφής redemption yield
απόδοση κερδών profitability
αποδοχή acceptance
αποδοχή κάλυψης, ασφαλιστήριο, απόδειξη κάλυψης cover note
αποδοχή μη επιθυμητών κινδύνων accommodation line
αποζημίωση compensation
αποζημίωση indemnity
απόθεμα stock
απόθεμα ασφαλείας buffer stock
απόθεμα για καταστροφικούς κινδύνους catastrophe reserve
απόθεμα εκκρεμών ζημιών provision for outstanding claims
απόθεμα εκκρεμών ζημιών reserve for pending (outstanding) claims
απόθεμα ζημιάς claim reserve
απόθεμα κινδύνων σε ισχύ premium reserve
απόθεμα, αποθεματικό reserve
αποθέματα reserves
αποθέματα stock (inventory)
αποθέματα κερδών revenue reserves
αποθέματα κεφαλαίου capital reserves
αποθεματική ζημιά indirect loss of damage
αποθεματικό ασφαλείας reserve for contingencies
αποθεματικό ασφαλείας, έκτακτο αποθεματικό contingency fund reserve
αποθεματικό για μελλοντικούς φόρους future tax reserve
αποθεματικό κεφάλαιο reserve fund
αποθεματικό φόρου reserve for taxes
αποκατάσταση rehabilitation
αποκομιδή συντριμμάτων debris removal
απόκομμα slip
απόκρυψη concealment
απόκρυψη ουσιωδών στοιχείων non disclosure of material facts
απομείωση depreciation
απόρριψη rejection
απόσβεση amortisation, redemption
απόσβεση depreciation
απόσβεση sinking fund
απόσβεση (δανείου) redemption
απόσβεση κεφαλαίου watered stock
απόσπασμα λογαριασμού statement of account
αποστολή assignment
αποταμίευση, οικονομία saving
αποτελέσματα χρήσης profit and loss account
απόφαση διαιτησίας arbitration award
απρόβλεπτο contingency
απώλεια ενοικίων loss of rent
απώλεια κερδών loss of profits
αριθμός number
αριθμός ασφαλιστηρίου policy number
αριθμός κυκλοφορίας/αριθμός πινακίδας plate number
αρμοδιότητα (δικαστηρίου) competency (of court )
αρνητικό trend στο χρηματιστήριο bear market
αρπαγή από τα κύματα washing overboard
αρχικό ασφάλιστρο initial premium
ασθένεια sickness
αστική ευθύνη public liability
αστική ευθύνη εργοδότη employer’s liability
αστική ευθύνη σταθμού αυτοκινήτων garage liability
ασφάλεια insurance
ασφάλεια security
ασφάλεια ζώντων ζώων, κτηνασφαλίσεις livestock insurance
ασφαλειομεσίτης insurance broker
ασφαλειομεσίτης, μεσίτης broker
ασφαλείς τίτλοι μεγάλων εταιρειών blue chips
ασφαλιζόμενη περίοδος policy period
ασφαλιζόμενο αντικείμενο insured interest
ασφαλιζόμενο ποσό amount insured
ασφαλιζόμενο ποσό (κεφάλαιο) sum insured
ασφαλιζόμενος insured
ασφαλίζω insure
ασφαλίζω, αναλαμβάνω κίνδυνο write
ασφάλιση αεροσκαφών aircraft hull insurance
ασφάλιση ανέγερσης-συναρμολόγησης erection insurance
ασφάλιση ανεργίας unemployment insurance
ασφάλιση ανικανότητας disability insurance
ασφάλιση αποσκευών luggage insurance
ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων motor third party insurance
ασφάλιση αστικής ευθύνης ιδιοκτήτη ακινήτου landlord’s liability
ασφάλιση ατυχήματος accident insurance
ασφάλιση αυτοκινήτων automobile insurance
ασφάλιση αυτοκινήτων motor insurance
ασφάλιση δάσους forest insurance
ασφάλιση εισοδήματος λόγω αναπηρίας disability income
ασφάλιση εμπιστοσύνης υπαλλήλων fidelity guarantee
ασφάλιση εναερίων μεταφορών air transport insurance
ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης professional liability insurance
ασφάλιση επιβατών passenger insurance
ασφάλιση επιβίωσης, μικτή ασφάλιση ζωής endowment assurance
ασφάλιση εργατικών ατυχημάτων workmen’s compensation insurance
ασφάλιση ευθύνης liability insurance
ασφάλιση ζωής life assurance/insurance
ασφάλιση θραύσης κρυστάλλων glass insurance
ασφάλιση θραύσης κρυστάλλων plate glass insurance
ασφάλιση ιδιοκτήτη σπιτιού home owner’s policy
ασφάλιση κατά θύελλας και καταιγίδας storm and tempest insurance
ασφάλιση κατά παντός κινδύνου all risks insurance
ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργολάβων contractors all risk insurance
ασφάλιση κατά πυρός fire insurance
ασφάλιση μεταφοράς χρημάτων cash-in-transit insurance
ασφάλιση μεταφορών cargo
ασφάλιση μεταφορών marine
ασφάλιση μεταφορών transport insurance
ασφάλιση μεταφορών εσωτερικού inland transport insurance
ασφάλιση μητρότητας maternity insurance
ασφάλιση μηχανικών βλαβών boiler & machinery insurance
ασφάλιση μηχανικών βλαβών machinery breakdown insurance
ασφάλιση ναύλων freight insurance
ασφάλιση νέου έναντι παλαιού new for old
ασφάλιση νομικής προστασίας legal expenses insurance
ασφάλιση νοσοκομειακής περίθαλψης hospitalisation insurance
ασφάλιση περιεχομένου χρηματοκιβωτίου cash-in-safe insurance
ασφάλιση πιστώσεων credit insurance
ασφάλιση πλήρους αξίας full value insurance
ασφάλιση πλοίων marine hull insurance
ασφάλιση προσωπικής αστικής ευθύνης personal liability insurance
ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων personal accident insurance
ασφάλιση πυρός βιομηχανικών κινδύνων industrial fire risks insurance
ασφάλιση σε ισχύ insurance in force
ασφάλιση σε πρώτο κίνδυνο first loss insurance
ασφάλιση σκάφους αναψυχής yacht insurance
ασφάλιση συνταξιοδότησης εργατών workmen’s pension insurance
ασφάλιση ταξιδίων travel insurance
ασφάλιση τιμαλφών jewellery insurance
ασφάλιση υποθήκης mortgage insurance
ασφάλιση χαλάζης crop hail insurance
ασφάλιση χερσαίων μεταφορών inland marine insurance
ασφαλίσιμο συμφέρον insurable interest
ασφαλισιμότητα insurability
ασφαλισμένη αξία insured value
ασφαλισμένος policyholder
ασφαλιστήριο πακέτο package policy
ασφαλιστήριο συμβόλαιο insurance policy
ασφαλιστήριο συμβόλαιο policy
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμβαση ασφάλισης insurance contract
ασφαλιστής insurer
ασφαλιστική εταιρία insurance company
ασφαλιστική κάλυψη insurance cover
ασφαλιστική περίοδος period of insurance
ασφαλιστική προστασία insurance protection
ασφαλιστικό δίκαιο insurance law
ασφαλιστικό συμφέρον insurance interest
ασφαλιστικός πράκτορας insurance agent
ασφάλιστρα εκδοθέντων συμβολαίων written premiums
ασφάλιστρο ανανέωσης renewal premium
ασφάλιστρο κατ΄αποκοπή in-full premium
ασφάλιστρο κινδύνου risk premium
ασφάλιστρο υποχρεωτικού τιμολογίου tariff rate
ασώματες ακινητοποιήσεις intangible assets
ατομική ασφάλεια ζωής individual life insurance
ατομική ενέργεια atomic energy
ατομικό ασφαλιστήριο individual policy
ατύχημα accident
αύξηση increase
αυτανάφλεξη spontaneous combustion
αυτασφάλιση self insurance
αυτογνώμων αφαίρεση misappropriation
αυτόματη τιμαριθμική sliding scale
αυτοματισμός automation
αφερέγγυος defaulter
αχρηστία obsolescence