— Α —

English Greek
abandonmentεγκατάλειψη
acceptanceαποδοχή
accidentατύχημα
accident at workεργατικό ατύχημα
accident branchκλάδος ατυχημάτων
accident insuranceασφάλιση ατυχήματος
accident preventionπρόληψη ατυχήματος
accident rateδείκτης συχνότητας ατυχημάτων
accidental deathθάνατος από ατύχημα
accommodation lineαποδοχή μη επιθυμητών κινδύνων
accountλογαριασμός
account currentτρεχούμενος λογαριασμός, λογαριασμός όψεως
accountant λογιστής
accrued interestληξιπρόθεσμος τόκος
accumulated interestσυσσωρευμένος τόκος
accumulationσυσσώρευση
acquisition costsδαπάνες πρόσκτησης
act of godπράξη ανώτερης βίας
active stocksενεργητικές μετοχές
actualτρέχουσα τιμή
actual lossπραγματική απώλεια
actual total lossπραγματική ολική απώλεια
actuarial costαναλογιστικό κόστος
actuaryαναλογιστής
added valueπροστιθέμενη αξία
additional conditionsσυμπληρωματικοί όροι
additional insuredπρόσθετος ασφαλιζόμενος
additional premiumεπασφάλιστρο
additional securityσυμπληρωματική εγγύηση
adjacentγειτονικό, όμορο
adjoiningόμορο, συνδεδεμένο
adjustable premiumτροποποιήσιμο ασφάλιστρο
adjusterδιακανονιστής
adjustmentδιακανονισμός, αναπροσαρμογή
adjustment costsέξοδα διακανονισμού ζημιών
administration expensesδιοικητικές δαπάνες
admitted companyεγκεκριμένη εταιρία
advanceπροκαταβολή
adverse selectionδυσμενής επιλογή, αντεπιλογή
advertisingδιαφήμιση
affiliatedσυγγενής
after-hours dealingsπράξεις στο κλείσιμο του χρηματιστηρίου
age limitόριο ηλικίας
agencyπρακτορείο
agency agreementπρακτορειακή συμφωνία-σύμβαση
agentπράκτορας
aggravated riskεπιβαρυμένος κίνδυνος
aggregate limitσυνολικό όριο
agreed valueσυμφωνηθείσα αξία
agreementσυμφωνία, σύμβαση
agricultural insuranceαγροτική ασφάλιση
air transport insuranceασφάλιση εναερίων μεταφορών
aircraft hull insuranceασφάλιση αεροσκαφών
all risks insuranceασφάλιση κατά παντός κινδύνου
allocationκατανομή, επιμερισμός
allotment letterεπιστολή κατανομής
amendmentτροποποίηση, μεταβολή
amicable settlementφιλικός διακανονισμός
amortisation, redemptionαπόσβεση
amountποσό
amount at riskύψος κινδύνου
amount insuredασφαλιζόμενο ποσό
amount of lossποσό ζημιάς
anniversary dateεπέτειος συμβολαίου
annual accountετήσιος λογαριασμός
annual premiumετήσιο ασφάλιστρο
annual statementετήσια έκθεση
annuityετήσια πρόσοδος
anticipated profitαναμενόμενο-προβλεπόμενο κέρδος
anti-selectionαντεπιλογή
applicantαιτών
application formέντυπο αίτησης
application momeyαίτημα υπογραφής
apportionmentαναλογικός επιμερισμός
appraisal of damageεκτίμηση ζημιάς
appreciationεκτίμηση
appropriation accountλογαριασμός διάθεσης
approvalέγκριση
approvedεγκεκριμένο
arbitrageδιαιτησία
arbitrationδιαιτησία
arbitration awardαπόφαση διαιτησίας
arsonεμπρησμός
assessmentεκτίμηση
assetsενεργητικό
assignαναθέτω
assignmentανάθεση εργασίας, αποστολή
associate companyσυνδεδεμένη εταιρία
associate, partnerεταίρος
associationσύλλογος, συσχέτιση
assumeαναλαμβάνω
assumption of portfolioανάληψη χαρτοφυλακίου
at market priceστην τιμή της αγοράς
atomic energyατομική ενέργεια
attachment dateημερομηνία έναρξης του κινδύνου
auditλογιστικός έλεγχος
auditorελεγκτής
authorisationεξουσιοδότηση
authorised capitalονομαστικό κεφάλαιο
authorised depositoriesεξουσιοδοτημένοι θεματοφύλακες
auto branchκλάδος αυτοκινήτων
automationαυτοματισμός
automobile insuranceασφάλιση αυτοκινήτων
averageαβαρία σε πλοίο
averageμέσος όρος
average adjusterδιακανονιστής αβαρίας πλοίου
average clauseαναλογικός όρος
average premiumμέσο ασφάλιστρο
aviation branchκλάδος αεροσκαφών
aviation insuranceαεροπορική ασφάλιση
aviation riskαεροπορικός κίνδυνος