Ο σωστός τρόπος χειρογράφησης συμπλήρωσης δεδομένων στον δίσκο ταχογράφου

tachograph disk- central part

Σύμφωνα με την τρέχουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία  κάθε δίσκος ταχογράφου πρέπει να φέρει χειρόγραφες εγγραφές από τον οδηγό του οχήματος ως εξής (τα ονόματα κλπ στοιχεία είναι τυχαία):

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ονοματεπώνυμο οδηγού Γεωργίου Νικόλαος
αφετηρία διαδρομής Πρέβεζα
λήξη
διαδρομής
Αθήνα
ημερομηνία αρχής διαδρομής 15.10.02
ημερομηνία τέλους διαδρομής 16.10.02
αριθμός κυκλοφορίας οχήματος ΡΝΝ 1234
βάρος οχήματος (δεν είναι
υποχρεωτικό)
16
χιλιόμετρα οδομέτρου στο τέλος της διαδρομής 176132
χιλιόμετρα οδομέτρου στην αρχή της διαδρομής 175234
διαφορά χιλιομέτρων (δεν είναι
υποχρεωτικό)
898

Με βάση τις εγγραφές αυτές είναι εύκολο να διαπιστωθεί εάν ο ταχογράφος έχει «ρυθμιστεί» και σε ποιό ποσοστό επί τοις εκατό (%). Δείτε σχετικό άρθρο μας